Lastenboek

I. ALGEMEEN

Plannen

Kwaliteit en concept van de woning zijn vast, de bouwheer/promotor echter kan te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden.
De plannen van het huis welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van het huis, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteit - of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein door een beëdigd landmeter. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Zichtbare balken, kolommen en uitsparingen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige zichtbare leidingen en ventilatiekanalen, al dan niet vermeld op de plannen.

 

Het ereloon van de hiervoor vermelde architect, ingenieur(s), veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggeving is niet inbegrepen in de verkoopprijs.
Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor (na onderling overleg) een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelde door de kopers, dus anderen dan de hiervoor vermelde leden van het bouwteam, zijn ten allen tijde en volledig ten financiële laste en de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper.

II. RUWBOUWWERKEN

ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN

1. Grond- en funderingswerken

De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderings-, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren.
De aanzet van de fundering zal een zuiver en uniform vlak vertonen en zal een voldoende grondweerstand hebben om de fundering van het gebouw op de grond over te dragen.
De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur stabiliteit, die zich steunt op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen.
Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen en betonsamenstelling.
De aardingslus is voorzien onder de fundering.

2. Ondergrondse ruwbouwstructuur

Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau.
De architectuurplannen zijn dienaangaande zuiver indicatief.
Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen.
Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan, voldoen aan de Belgische normen ter zake.

3. Ondergronds metselwerk

Het ondergrond materiaal wordt uitgevoerd in EPS/ neopor. De buitenzijden worden bewerkt met extra waterdichting EPDM.

4. Rioleringsstelsel

Het rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de technische eisen opgesteld door het aangestelde bureau technieken. Het vooropgestelde rioleringsplan in de architectuurplannen is slechts indicatief en dient verder worden uitgewerkt en geoptimaliseerd door het aangestelde bureau technieken. Dit alles wordt uitgevoerd volgens de geldende normen terzaken.
De overloop van de voorziene hemelwaterput loopt naar een buffer –en infiltratiebekken. De buffer en infiltratiebekken is niet standaard voorzien in deze overeenkomst.

 

5. Voorzieningen tegen opstijgend vocht

Een waterdichte keerlaag wordt, waar noodzakelijk, onder de fundering aangebracht.

BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN

1. Gewapend beton

Alle bouwwerken in beton en wapening ervan dienen te voldoen aan de Belgische/ Europese normen ter zake.

Worden voorzien in gewapend beton en/of prefabbeton :

• Alle tussenvloerplaten en daklvoeren voor platte daken
• Alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie, dit alles volgens de gegevens en onderrichtingen van het ingenieursbureau stabiliteit

2. Staalconstructies (kolommen en balken)

Alle stalen balken en kolommen worden tegen corrosie en brand behandeld. De afmetingen gebeuren ifv de stabiliteitseisen bepaald door de ingenieur. De stalen kolommen en balken die in het interieur zichtbaar blijven worden schilderklaar afgewerkt (al dan niet bekleed).

3. Metselwerk

De buitenmuren en de binnenmuren wordt waar nodig uitgevoerd in EPS Bouw elementen opgevuld met de voorgeschreven beton en wapening. 5cm iso EPS + 15cm beton 15 cm iso EPS. De wooneenheid-scheidende wanden worden voorzien van thermische en akoestische spouwisolatie.

4. Gevels

Gevelsteente kiezen : voorziene aankoopbudget 25€/m². De gevels worden standaard uitgevoerd met gevelsteen het type en kleur is volgens aanduiding op de plannen en bouwtoelating en goedkeuring door de architect. Er zijn diverse andere mogelijkheden ( al dan niet met prijsaanassing ) zoals sierpleister , hout ….

De muren worden zodanig geïsoleerd dat het gebouw aan de EPB regelgeving voldoen.

5. Thermische isolatie

Het materiaal en de dikte van de dakisolatie en isolatieplaten van de platte daken voldoet eveneens aan de EPB-eisen. Te verwachten E-Peil zal 30 zijn met een S-Peil van 31. Vloerisolatie om aan de EPB-regelgeving voor 2018 te voldoen. Exacte dikte en materiaal wordt bepaald door de EPB – deskundige.

6. Akoestische isolatie

De norm NBN S01-400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen is van toepassing. Deze norm bepaalt de vereisten waaraan voldaan moet worden aangaande lucht en contactgeluidisolatie, gevelisolatie, het lawaai van technische installaties en de beheersing van de nagalm van specifieke ruimten.
Het vereiste prestatieniveau voor dit project is vastgelegd op ‘normaal akoestisch comfort’.


7. Dorpels


De deur –en raamdorpels zijn voorzien in blauwe hardsteen gelijkvloers. Raamdorpels op eerste verdiep in aluminium of zink.


8. Verluchting Systeem


Type D-systeem volgens EPB


9. Dakwerken
a. Schuin daken

De schuine daken worden voorzien van de nodige dakhelling, isolatie en een dakbedekking keuze architect.

b. Dakafvoeren

De zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in zink antraciet of gelijkwaardig.

c. Rookkoepels

Een rookkoepel in de gemeenschappelijke traphal wordt enkel voorzien daar waar wettelijk verplicht is. De aanduiding op de plannen is louter indicatief.

10. Buitenschrijnwerk

a. Buitenschrijnwerk

Het geheel van deze werken is uit te voeren in thermisch onderbroken pvc profielen, in een RAL-kleur volgens keuze leidinggevende architect. Het buitenschrijwerk is samengesteld uit zowel vaste delen als draai –en /of kipdelen conform het uitvoeringsdossier van de architect. Waar nodig werd voldaan aan de minimale ventilatie –eisen volgens de EPB –regelgeving dit kan door middel van plaatsing van ventilatieroosters in de profielen van de ramen. De buitendeur waarvan de kleur, type en materiaal wordt bepaald door de architect. Mits meerprijs kan er thv de inkomdeur een veiligheidsdeur voorzien worden. Alle opengaande delen (zowel ramen als buitendeur) worden voorzien van een aangepast hang- en sluitwerk en sluiten luchtdicht aan tegen de vast kaders.

b. Beglazing

Al de beglazingen zijn uit te voeren in 3-dubbel klaar glas (K-waarde volgens het EPB verslag, conform de huidige glasnorm Ug 0.6).
Indien noodzakelijk zal gebruikt worden gemaakt van zonwerende beglazing volgens de geldende EPB eisen


11. Terrassen en tussenschermen

Er worden geen terrassen of tussenschermen voorzien.


12. Staanplaats en opritten

Er zijn geen staanplaatsen of opritten voorzien.

13. Poort

Er wordt geen poort voorzien.


III. AFWERKING

1. Vloeren

Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper voor zijn/haar privatieve delen zelf een keuze mogen maken bij een door de bouwheer opgegeven leverancier.

Op de plaats waar muurtegels voorzien zijn, worden geen plinten geplaatst.

Indien door welke reden dan ook (bv . door de aard van de vloerbekleding) het noodzakelijk wordt geacht speciale of bijkomende eisen te stellen aan de chape, dienen deze vóór aanvang der werken duidelijk en schriftelijk gemeld te worden door middel van een bijzonder bestek. Deze meerkost is ten laste van de koper.

Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, moet volgens de Belgische norm rekening gehouden worden met het gevaar voor scheurvorming ten gevolge van de hydraulische krimp.

Voor de bepaling van de chapedikte van eventuele niet afgewerkte lokalen wordt uitgegaan van een door de koper te plaatsen afwerking met een vloerdikte van +/- 12 mm (hoogte bovenkant chape tot bovenkant afgewerkte vloer).

In de basisprijs van het huis is de levering en plaatsing van volgende vloeren
voorzien :

In de woning wordt overal een Handyfloor vloer voorzien met volgende
handelswaarden voor de levering :
Bevloering : 20,00 Euro/m²
Bevloering badkamer : 20,00 Euro/m²
Bevloering berging/garage : 15,00 Euro/m²
Plinten : 10,00 Euro/lm


Indien door de koper gekozen wordt voor parket en of laminaatvloeren en of tegels dient rekening gehouden dat deze in eigen beheer door de koper dient geplaatst, na oplevering van het
huis. De promotor neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de plaatsing ervan, noch omtrent het resultaat, noch met betrekking tot garanties.

2. Wandafwerking

Alle wanden van het huis worden bepleisterd – hetzij dmv bezetting op het metselwerk – hetzij dmv een uitvlaklaag op de betonwanden – hetzij een fijnpleiseter op de metselwerken.
Plamuur -, schilder -, en behang klaar maken wanden, behang – of schilderwerken zijn te voorzien door de koper.
In de basisprijs van het huis is de levering en plaatsing van volgende wandbetegeling voorzien:

 

Badkamer en/of douchekamer:

Een faience-betegeling voorzien met volgende handelswaarden voor de levering en plaatsing: 25 €/m² met een maximum van 15m² per voorziene badkamer en/of douchekamer. In de bad –en/ of douchekamer wordt deze voorzien over de volledige hoogte tov de vloerpas.


Voor de plaatsing wordt als basis genomen:

Verlijming, standaard formaat 20/20 tot 33/45, in recht verband;
eventuele meerkost voor plaatsing van tegels buiten dit formaat of in een ander verband (bv diagonaal verband, plaatsen van ruitjes tussen de tegels, enz.) zijn ten laste van de koper. Sierstroken, motieven, friesen, mozaïektegels, enz… zijn mogelijk mits supplement.

Indien de koper na oplevering wil beschikken over reservetegels of –plinten dient hij dit expliciet te melden in de toonzaal. Deze tegels zullen dan extra voorzien worden mits meerprijs.

Eveneens voorzien in de prijs per as of douchekamer, excl. Tegelwerken:
afkasting 1 zijde ligbad of, indien de klant een douche verkiest ipv een ligbad, waterdichtingsmat voor douchewand (max 2 wanden) +afkasting hangtoilet, hoekprofielen, dit alles maximaal volgens indeling basisplan zoals gevoegd bij de verkoopsovereenkomst.Wijzegingen aan de plannen of toestellen kunnen bijgevolg aanleiding geven tot meerprijzen.

3. Plafondafwerking

De vlakke betonplafonds van het huis worden, voor zover nodig, voorzien van een uitvlaklaag. Plamuur-, behang- of schilderwerken zijn te voorzien door de koper.

De koper wordt er op gewezen dat in een nieuw opgericht gebouw scheurtjes kunnen ontstaan in het pleistertwerk ( zowel op wanden als plafonds) als gevolg van het “zetten” van het gebouw. Deze barstjes, die de stabiliteit van het gebouw op geen enkele manier in gevaar brengen en onvermijdelijk zijn, zijn te aanvaarden door de koper. Het is dan ook aangewezen op pas 1 jaar na de voorlopige oplevering te schilderen.

4. Binnenschrijnwerk

Deuren

• Alle binnendeuren zijn van het type “schilderdeur” worden voorzien met deurbladen
• In basis worden de binnendeuren der privatieve ruimten, uitgevoerd in vlakke schilderdeuren, gevat in een hardhouten omlijsting met MDF dagkant en voorzien van een aluminium kruk.
• De deurbladen worden onderaan met een opening van 2 cm t.o.v. de vloer geplaatst, om voldoende doorvoeropening te creëren in functie van de EPB regelgeving.
• Op vraag van de koper (mits supplement) kan deze opening eventueel ook vervangen worden door een bijpassend doorvoerrooster.
• Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar.
• Indien wordt afgeweken van de basis binnendeur en er geen passende binnendeur gevonden wordt binnen de opgegeven handelswaarde zal de opgegeven handelswaarde in min worden gebracht bij een alternatieve keuze bij de leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar.
• handelswaarde basis binnendeur met alu kruk geleverd en geplaatst 200 euro

 


Trappen

Indien kelders voorzien zijn, dan wordt de trap naar de kelders en kelderverdieping uitgevoerd in onafgewerkt beton. Hij is voorzien van een houten leuning. De trap naar de bovenverdieping wordt uitgevoerd in beuk zonder stootborden, met uitzondering van de laatste trede. Indien de kelderschacht zich onder de trap bevindt zijn er stootborden voorzien. Wanneer de wenteltrap één of twee kwartslagen omvat wordt hij uitgevoerd in eerste keuze beuk. Leuning met bijpassende evenwijdige regels. De leuningen van de tussenverdiepingen passen bij de trapleuning. Behoudens specifiek voorzien in de offerte, is de trap niet voorzien wanneer de zolderruimte niet ingericht wordt. Mits prijsaanpassing kunnen verschillende uitvoeringen van leuningen met balusters worden voorgesteld. Er kunnen ook verschillende houtsoorten worden voorgesteld.

5. Raamtabletten binnenzijde

Aan alle ramen die niet tot tegen de vloer komen, wordt tussen de dagopening een raamtablet voorzien in groene mdf. Mits meerprijs en voorafgaandelijke goedkeuring van de architect kan het raamtablet worden uitgevoerd in een ander geschikt materiaal.

6. Gordijnkasten

Er zijn standaard geen gordijnkasten voorzien in de aankoopprijs.

7. Valse plafonds en omkastingen

Op alle plaatsen, met uitzondering van de berging (en), waar zich leidingen tegen het plafond bevinden zal door de promotor een vals plafond en/ of omkasting worden aangebracht. De voorziene oppervlaktes in de uitvoeringsplannen van de architect zijn niet bindend. De omvang van het valse plafond is beperkt ifv de noodzakelijkheid voor het wegwerken van ventilatieleidingen en gebeurt volgens de richtlijnen van de architect. Eventuele aanpassingen of uitbreidingen van het valse plafond kunne op vraag van de koper mits meerprijs worden uitgevoerd.

8. Schilderwerken

Er zijn geen schilderwerken voorzien.

9. Belinrichting / Brievenbussen

Het huis beschikt over een drukknop met belfunctie aan inkomdeur straatzijde.
De brievenbussen worden niet standaard voorzien.

10. Tuinaanleg, omgevingswerken

Er zijn geen tuin-, omgevingswerken voorzien

11. Sleutelplan

Niet van toepassing.

IV. TECHNISCHE INSTALLATIES

1. Elektriciteit

De installatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende algemene reglementering. In de bewoonde en bepleisterde vertrekken worden de elektrische leidingen ingewerkt in de muren, vloeren en plafonds. In de lokalen in kelderverdieping (kelders, garages, stookplaats…) en in de niet-bepleisterde lokalen worden uitgevoerd in opbouw. De aarding van de installatie gebeurt vanaf de aardingslus De tuimelschakelaars, kleur gebroken wit tenzij anders aangeduid, worden over het algemeen op 1 M boven de vloer geplaatst nabij de deuromlijstingen, aan de kant van het slot van de deur, inbouwtype in de bepleisterde lokalen en opbouwtype in de niet-bepleisterde lokalen. De stopcontacten passen bij de schakelaars en hebben een veiligheid van het type neerklapbare schijf of systeem van afsluiting van de pennen. Alle stopcontacten zijn geaard. Behoudens tegenstrijdige aanduidingen worden ze in plinten geplaatst (op ± 25 cm boven de afgewerkte vloer) of ter hoogte van het werkblad in de keuken. De verlichtingstoestellen worden noch geleverd noch geplaatst.

De installatie begint bij de verdeelkast en omvat:
De plaatsing van de algemene uitschakelaar van de tellergroep en de aansluiting ervan op het net en op het algemeen bord worden gedaan door de distributiemaatschappij en zijn ten laste van de bouwheer.
1 algemeen bord van het type kast uit isolerend materiaal, voldoende voor 10 kringen; de bescherming van deze kringen gebeurt met stroomonderbrekers met automatische zekeringen en twee uitschakelautomaten.

De plaatsing van de verschillende in de offerte voorziene punten. De wachtende lege bebuizing voor aansluiting op het telefoonnet, voor de binnenkring voor telefoon en kabeltelevisie (met trekdraad). De bel van de inkomdeur met belknop, voorzien van een etikethouder en een bel. De hoofdequipotentiaalverbinding uit VOBdraad die de metalen structuur die bereikbaar blijft, de vertrek- en terugloopleidingen van de verwarming, de ketel en de sanitaire leidingen met de aarding verbindt. De secundaire equipotentiaalverbinding uit VOB-draad die voor elk waterlokaal de metalen delen van de warm- en koudwaterleidingen, de vertrek- en terugloopleidingen van de verwarming en de aardingspen van de stopcontacten met de aarding verbindt. De keuring van de installatie gebeurt door een erkende. Instelling; de kosten van de keuring zijn
niet inbegrepen.

De uitrustingen worden kwantitatief in de offerte gedefinieerd. De basisinstallatie omvat:
• De tellerkast 25S60 is steeds inbegrepen wanneer deze niet wordt geleverd door de maatschappij.
• Garage : 1 lichtpunt 2 schakelaars – 1 stopcontact voor boiler – 1 stopcontact voor wasmachine 16 A – 2 stopcontacten
• Wasplaats : 1 tweepolig lichtpunt – 1 schakelaar – 2 stopcontacten
• Keldertrap : 1 lichtpunt 2 schakelaars
• Kelders : 1 lichtpunt 1 schakelaar
• Inkomhall : 1 of 2 lichtpunten x 2 schakelaars volgens plan – 1 lichtpunt buiten 1 schakelaar – 1 bel
• Living : 1 lichtpunt 1 schakelaar – 1 lichtpunt 2 schakelaars – 6 stopcontacten – 1 buis voor telefoon – 1 buis voor TV
• Keuken : 1 lichtpunt 2 schakelaars – 6 stopcontacten – 1 stopcontact kookplaat 32 A – 1 stopcontact oven
• WC : 1 lichtpunt 1 schakelaar.
• Badkamer : 1 tweepolig lichtpunt – 1 schakelaar – 1 stopcontact
• Tweepersoonskamer : 1 lichtpunt 2 schakelaars – 2 stopcontacten
• Eenpersoonskamer : 1 lichtpunt 1 schakelaar – 2 stopcontacten.
• Nachthall : 1 lichtpunt 2 schakelaars.
• Dakverdieping : voeding voor ventilatiegroep en eventueel bedieningskast.
• De voorinstallatie voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen is voorzien. Deze bevat : - 1 wachtbuis met trekdraad vertrekkende vanaf het dak tot aan de elektriciteitstellers. - 1 reserve veiligheidsschakelaar in het verdeelbord
• Buiten : 2 lichtpunten en 2 schakelaars
In het geval van een niet-ingerichte zolderruimte wordt geen enkel punt voorzien.

2. Sanitaire installatie

Alle aanvoerleidingen warm en koud water worden uitgevoerd in Pex-Al-Pex buis.
Alle afvoeren worden uitgevoerd in HDPE of PVC, bestand tegen hoge temperaturen.
De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren.

Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in berging of badkamer.
Warmwaterbereiding : zie beschrijving centrale verwarming. Voor droogkasten worden enkel aansluitingen voorzien voor condensatiekasten.

Voor de totaliteit der sanitaire toestellen, kasten en toebehoren werd een particuliere handelswaarde voor levering voorzien zoals hieronder opgegeven.

Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de ontwikkelaar.

De levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen is begrepen in de basisaankoopprijs van de woning zoals aangeduid op de verkoopplannen.

Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. Deze gevraagde wijzigingen kunnen mogelijk ook aanleiding geven tot verlenging van de vooropgestelde uitvoeringstermijnen.

Particulier prijzen voor levering van sanitaire toestellen:

BUDGET WONING
2500€ 1

Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie

De centrale verwarming en warmwaterbereiding is individueel en op gas.
De individuele gasmeters worden opgesteld in de berging of garage.
De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper.

De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt :

Op de op plan aangeduide plaats wordt een Condensatieketel op gas geplaatst voor de centrale verwarming en warmwatervoorziening.
Het type wordt bepaald in functie van het type woningpro met een minimum van 24 kW, delta T 25° bij 13,8 l/min.
In de verschillende woonvertrekken worden radiatoren geplaatst.
Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de
leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar. Indien de keuze van de koper een meerprijs inhoud zal deze op de saldofactuur verrekent worden.

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen :
Bij een buitentemperatuur van –10 graden Celcius :

- Woonkamer / keuken 22 °C
- Slaapkamers 20 °C
- Badkamer / Douche 24 °C
- Nachthal 18 ° C

De volledige unit wordt gestuurd door middel van een digitale klokthermostaat, voorzien van schakelklok met dag- en nacht regeling zodat een economische werking bekomen wordt.

3. Keukeninstallatie

In de basisverkoopprijs wordt een keuken voorzien met kastenensemble en elektrische toestellen (Elektrolux) met een handelswaarde zoals hieronder opgegeven.
De apparaten voorzien in het standaardpakket omvatten :
• spoelbak met ééngreepsmengkraan;
• dampkap;
• oven;
• Inductie kookplaat;
• Vaatwas
• koelkast 122 cm;

Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keukenmeubelen en –toestellen kiezen in overleg met de keukenfabrikant, aangesteld door de ontwikkelaar.

Particuliere handelswaarde voor levering en plaatsing keuken :

BUDGET WONING
€ 5.500,00 1

V. Afgifte sleutels en plaatsen definitief slot

De verkoper/promotor behoudt zich het recht voor om de definitieve sloten te plaatsen van de voordeur, de achterdeur, de schuifdeuren en de vensters op elk ogenblik dat hij wenst. Na de betaling van het saldo van de facturen en de vrijgave van de borg kan de woning in gebruik genomen worden door de koper en pas dan worden de sleutels overhandigd.

Dit lastenboek werd opgemaakt op maandag 19 februari 2018 en het bevat 16 genummerde pagina’s.
Bijlage : overzicht elektrische bedieningen, lichtpunten en stopcontacten (2 pag)
De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn.

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs :
• BTW, registratie- en notariskosten
• De definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, gas en riolering, wordt achter in openboek afgerekend met 10% coördinatie fee excl BTW/woongelegenheid.
• Aansluitingen van telefoon, kabel-TV, digitale TV, internet of enige andere privévoorziening (door de koper zelf af te spreken en te regelen met maatschappij van zijn/haar keuze en rechtstreeks te betalen aan de desbetreffende maatschappijen).
• Bouwtaks.

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.
De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is en zich akkoord verklaart met de inhoud ervan.
De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld.

Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, dewelke de koper verklaart ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de koopovereenkomst.


Datum : …………………………….

De Koper De Verkoper

……………………………………………. ROGIN BVBA
………………………….
……………………………………………. Zaakvoerder

…………………………………………….

VI. LEVERANCIERSLIJST

Vloeren & tegels : RG Tegels bvba
Mevr. Annemie Van Dessel (03/205.10.53)
Mevr. Linda Vanherck (03/205.10.54)
Liersebaan 206
2240 Massenhoven
Openingsuren : ma-vr 09.30 – 18.00 u
Za 09.00 – 17.00 u

Handyfloor
Geldropseweg 141
5611 SG Eindhoven
Nederland
Tel: +31 40 7112489


Sanitaire toestellen : Desco nv
Mevr Barbara Hendrickx
Bijkhoevenlaan 2
2110 Wijnegem
Tel 03 326 33 33 (algemeen)

Keukens : Vasco nv
Brsschaatsteenweg 290
2920 Kalmthout
Tel 03 666 63 96


Binnendeuren D’ Hondt
Autolei 352
2160 Wommelgem
Tel : 03 354 13 53


Gelieve telkens voorafgaandelijk een afspraak te maken opdat u optimaal kan geholpen worden!!

 

 

 

 

Woning           : …………………………………………………….

 

 

 

DE KOPER(s)

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

 
 

 

 

ROGIN bvba

Correspondentieadres                                                                                                  

Industrielaan 1                                                                                 

2950 Kapellen                                                                                                  

Tel. 03 685 38 80

Fax 03 644 15 94

info@izodombelgium.be

 

 

 

 

Inhoud

I.       ALGEMEEN.. 4

Plannen. 4

Gegevens van de promotor 4

Toezicht op uitgevoerde werken en technische studies. 4

Nutsvoorzieningen. 5

Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen. 5

Wijzigingen door de kopers. 5

Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats. 6

II.     RUWBOUWWERKEN.. 7

ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN.. 7

1.     Grond- en funderingswerken. 7

2.     Ondergrondse ruwbouwstructuur 7

3.     Ondergronds metselwerk. 7

4.     Rioleringsnetten. 7

5.     Voorzieningen tegen opstijgend vocht 8

BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN.. 8

1.     Gewapend beton. 8

2.     Staalconstructies (kolommen en balken) 8

3.     Metselwerk. 8

4.     Gevels. 8

5.     Thermische isolatie. 8

6.     Akoestische isolatie. 8

7.     Dorpels. 9

8.     Rook- en verluchtingskanalen. 9

9.     Dakwerken. 9

a.      Platte daken. 9

b.     Dakafvoeren. 9

c.      Rookkoepels. 9

10.        Buitenschrijnwerk. 9

a.      Buitenschrijnwerk. 9

b.     Beglazing. 10

11.        Borstweringen aan buitenterrassen. 10

12.        Terrassen en tussenschermen. 10

13.        Garage. 10

14.        Poort 10

III.       AFWERKING.. 10

1.     Vloeren. 10

2.     Wandafwerking. 11

3.     Plafondafwerking. 12

4.     Binnenschrijnwerk. 12

5.     Raamtabletten binnenzijde. 13

6.     Gordijnkasten. 13

7.     Valse plafonds en omkastingen. 13

8.     Schilderwerken. 13

9.     Belinrichting / Brievenbussen. 13

10.        Tuinaanleg, omgevingswerken. 13

11.        Sleutelplan. 13

IV.       TECHNISCHE INSTALLATIES. 14

1.     Elektriciteit 14

2.     Sanitaire installatie. 14

3.     Keukeninstallatie. 15

V.     Afgifte sleutels en plaatsen definitief slot 16

VI.       LEVERANCIERSLIJST. 17

 


 

I.                   ALGEMEEN
 

Plannen
 

Kwaliteit en concept van de woning zijn vast, de bouwheer/promotor echter kan te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden.

De plannen van het huis welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van het huis, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteit - of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein door een beëdigd landmeter. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Zichtbare balken, kolommen en uitsparingen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige zichtbare leidingen en ventilatiekanalen, al dan niet vermeld op de plannen.

 

Gegevens van de promotor
 

ROGIN bvba

Industrielaan 1

2950 Kapellen

 

Toezicht op uitgevoerde werken en technische studies     
 

Betreffende ARCHITECTUUR :

Het opstellen van ontwerp en concept, alsmede de leiding en controle op de werf wordt uitgevoerd door  ………………, …………………………..

 

Betreffende STABILITEIT wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door het ingenieursbureau …………………………………., ………………………….

 

De VEILIGHEIDSCOÔRDINATIE en EPB-verslaggeving berust bij …………………………., ………………………….

 

Betreffende de TECHNIEKEN wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door het ingenieursbureau ……………………..

 

Het ereloon van de hiervoor vermelde architect, ingenieur(s), veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggeving is niet inbegrepen in de verkoopprijs.

Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor (na onderling overleg) een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelde door de kopers, dus anderen dan de hiervoor vermelde leden van het bouwteam, zijn ten allen tijde en volledig ten financiële laste en de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper.


 

 

Nutsvoorzieningen
 

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, riolering, TV-FM distributie) zijn niet in de verkoopsprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers.

 

Het betreft werken die verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden moeten uitgevoerd worden, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van deze nutsaansluitingen. Om het de aannemer mogelijk te maken het gebouw in de winterperiode tijdig af te werken zal er mogelijk dienen verwarmd te worden. Het verbruik van verwarming en van droogkosten valt ten laste van de kopers. De kopers worden hierbij verzocht tot opening van de meters en dit in functie van de gekozen afwerkingsmaterialen.

 

Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen
 

De koper stelt de promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte huis. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de promotor inzake keuze van materialen, kleuren, enz....

 

De promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen of omdat de promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolgde de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers enz;

In het lastenboek wordt een aantal keer de benaming “handelswaarde” gehanteerd.

Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld.

 

Wijzigingen door de kopers
 

Wanneer de koper, om welke reden ook wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de lay-out van zijn huis), kan dit slechts in de mate dat de promotor hierover zijn akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk.

 

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerkingsbudget (keuken, sanitair, vloeren, enz…) niet wenst te laten uitvoeren door de promotor (dit dient dan wel door de koper 3 maanden voor uitvoerig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning)  en deze laatste staat dit toe, dan zal de koper maximaal 60% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de promotor uit het contract kunnen genomen worden.

 

Met uitzondering van de hiervoor bepaalde omstandigheden worden op de voorziene basisbudgetten in huidig verkoopslastenboek geen teruggaven, noch verminderingen gegeven.

 

Indien de koper, zonder weten van de promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn.

 

Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering.

 

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs en uitvoeringsmethode van deze wijzigingen en na volledige betaling van de eventuele meerwerken.

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. Wijzigingen moeten altijd minstens drie maanden voorafgaandelijk op de uitvoerig op de werf worden doorgegeven. Dit laat de aannemer toe om deze wijzigingen op goede manier te coördineren en door te geven aan alle belanghebbende partijen, planaanpassingen door te voeren en de levering en productie van materialen bij te sturen in functie van de gevraagde wijzigingen. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen in een wijzigingsopdracht opgenomen worden door de promotor. De koper dient deze wijzigingsopdracht te ondertekenen “goed voor uitvoering” binnen de acht dagen na ontvangst. Zonder deze goedkeuring kunnen de gevraagde wijzigingen niet uitgevoerd worden en word verondersteld dat de koper vooralsnog akkoord gaat met de oorspronkelijke voorziene uitvoering en/ of afwerking.

Voor planwijzigingen en/of herziene keuzes kunnen extra coördinatiekosten en mogelijk ook plankosten en erelonen worden aangerekend door de promotor. Deze kosten zijn ook te betalen indien de gevraagde wijzigingen uiteindelijk niet worden weerhouden door de koper.

 

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.

 

Indien de koper opteert voor plaatsing van parket of ander vochtgevoelige materialen kan de plaatsing hiervan slechts uitgevoerd worden mits het respecteren van de nodige droogtermijnen.

 

Uitvoering voor deze datum ontslaat de promotor van zijn verantwoordelijkheid op de goede uitvoering hiervan.

 

In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het huis verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek genoteerd werd en door de verkoper ondertekend.

 

Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats
 

De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft vanwege ROGIN bvba of vergezeld is van de afgevaardigde van de firma ROGIN bvba, en dit uitsluitend tijdens de werkuren van de werf.

 

Tijdens het weekend, de vakantie- en of verletdagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico.

 

De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het  bouwplaatsreglement.

 

De bouwers/promotor wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.

 

Bij inbreuk op dit artikel door de koper, is de koper persoonlijk en alleen aansprakelijk voor alle eventuele schade, zowel lichamelijk, fysisch of materieel en dit zowel aan hemzelf als t.o.v. eventuele derden, eventuele boetes, enz (deze lijst is louter exemplatief, zeker niet limitatief) tengevolge van zijn/haar bezoek op de werf.

 

Per koper worden er maximaal 2 geleide plaatsbezoeken voorzien tijdens de uitvoering van de bouwwerken. Extra plaatsbezoeken kunnen enkel mits akkoord van de promotor en mits betaling van de kosten voor de extra plaatsbezoeken.

 


 

Diversen

 

De voorlopige oplevering van de privatieve delen gebeurt uitsluitend na de voorlopige oplevering van alle gemeenschappelijke delen.

 

De in dit lastenboek beschreven afwerking heeft voorrang op de aanduiding op de plannen die slechts indicatief zijn.

 

Verder wordt verwezen naar de bepalingen in de koop-verkoopovereenkomst die primeren boven de bepaling in dit lastenboek.

 

 

II.                 RUWBOUWWERKEN
 

ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN
 

1.   Grond- en funderingswerken
 

De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderings-, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren.

 De aanzet van de fundering zal een zuiver en uniform vlak vertonen en zal een voldoende grondweerstand hebben om de fundering van het gebouw op de grond over te dragen.

De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur stabiliteit, die zich steunt op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen.

Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen en betonsamenstelling.

De aardingslus is voorzien onder de fundering.

 

2.   Ondergrondse ruwbouwstructuur
 

Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau.

De architectuurplannen zijn dienaangaande zuiver indicatief.

Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen.

Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan, voldoen aan de Belgische normen ter zake.

 

3.   Ondergronds metselwerk
 

Het ondergrond materiaal wordt uitgevoerd in EPS/ neopor. De buitenzijden worden bewerkt met extra waterdichting EPDM.

 

4.   Rioleringsstelsel
 

Het rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de technische eisen opgesteld door het aangestelde bureau technieken. Het vooropgestelde rioleringsplan in de architectuurplannen is slechts indicatief en dient verder worden uitgewerkt en geoptimaliseerd door het aangestelde bureau technieken. Dit alles wordt uitgevoerd volgens de geldende normen terzaken.

De overloop van de voorziene hemelwaterput loopt naar een buffer –en infiltratiebekken. De buffer en infiltratiebekken is niet standaard voorzien in deze overeenkomst.

 

 

 

5.   Voorzieningen tegen opstijgend vocht
 

Een waterdichte keerlaag wordt, waar noodzakelijk, onder de fundering aangebracht.

 

BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN
 

1.   Gewapend beton
 

Alle bouwwerken in beton en wapening ervan dienen te voldoen aan de Belgische/ Europese normen ter zake.

 

Worden voorzien in gewapend beton en/of prefabbeton :

 

·         Alle tussenvloerplaten en daklvoeren voor platte daken

·         Alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie, dit alles volgens de gegevens en onderrichtingen van het ingenieursbureau stabiliteit

 

2.   Staalconstructies (kolommen en balken)
 

Alle stalen balken en kolommen worden tegen corrosie en brand behandeld. De afmetingen gebeuren ifv de stabiliteitseisen bepaald door de ingenieur. De stalen kolommen en balken die in het interieur zichtbaar blijven worden schilderklaar afgewerkt (al dan niet bekleed).

 

3.   Metselwerk
 

De buitenmuren en de binnenmuren wordt waar nodig uitgevoerd in EPS Bouw elementen opgevuld met de voorgeschreven beton en wapening. 5cm iso EPS + 15cm beton 15 cm iso EPS. De wooneenheid-scheidende wanden worden voorzien van thermische en akoestische spouwisolatie.

 

4.   Gevels
 

Gevelsteente kiezen : voorziene aankoopbudget 25€/m². De gevels worden standaard uitgevoerd met gevelsteen het type en kleur is volgens aanduiding op de plannen en bouwtoelating en goedkeuring door de architect. Er zijn diverse andere mogelijkheden ( al dan niet met prijsaanassing ) zoals sierpleister , hout ….

 

De muren worden zodanig geïsoleerd dat het gebouw aan de EPB regelgeving voldoen.

 

5.   Thermische isolatie
 

Het materiaal en de dikte van de dakisolatie en isolatieplaten van de platte daken voldoet eveneens aan de EPB-eisen. Te verwachten E-Peil zal 30 zijn met een S-Peil van 31. Vloerisolatie om aan de EPB-regelgeving voor 2018 te voldoen. Exacte dikte en materiaal wordt bepaald door de EPB – deskundige.

 

6.   Akoestische isolatie
 

De norm NBN S01-400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen is van toepassing. Deze norm bepaalt de vereisten waaraan voldaan moet worden aangaande lucht en contactgeluidisolatie, gevelisolatie, het lawaai van technische installaties en de beheersing van de nagalm van specifieke ruimten.

Het vereiste prestatieniveau voor dit project is vastgelegd op ‘normaal akoestisch comfort’.

 


 

7.   Dorpels
 

 

De deur –en raamdorpels zijn voorzien in blauwe hardsteen gelijkvloers. Raamdorpels op eerste verdiep in aluminium of zink.

 

 

8.   Verluchting Systeem
 

 

Type D-systeem volgens EPB

 

 

9.   Dakwerken
a.   Schuin daken
 

De schuine daken worden voorzien van de nodige dakhelling, isolatie en een dakbedekking keuze architect.

 

b.   Dakafvoeren
 

De zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in zink antraciet of gelijkwaardig.

     

c.         Rookkoepels
 

Een rookkoepel in de gemeenschappelijke traphal wordt enkel voorzien daar waar wettelijk verplicht is. De aanduiding op de plannen is louter indicatief.

 

10.               Buitenschrijnwerk
 

a.   Buitenschrijnwerk
 

Het geheel van deze werken is uit te voeren in thermisch onderbroken pvc profielen, in een RAL-kleur volgens keuze leidinggevende architect. Het buitenschrijwerk is samengesteld uit zowel vaste delen als draai –en /of kipdelen conform het uitvoeringsdossier van de architect. Waar nodig werd voldaan aan de minimale ventilatie –eisen volgens de EPB –regelgeving dit kan door middel van plaatsing van ventilatieroosters in de profielen van de ramen. De buitendeur waarvan de kleur, type en materiaal wordt bepaald door de architect. Mits meerprijs kan er thv de inkomdeur een veiligheidsdeur voorzien worden. Alle opengaande delen (zowel ramen als buitendeur) worden voorzien van een aangepast hang- en sluitwerk en sluiten luchtdicht aan tegen de vast kaders.

 

b.   Beglazing
 

Al de beglazingen zijn uit te voeren in 3-dubbel klaar glas (K-waarde volgens het EPB verslag, conform de huidige glasnorm Ug 0.6).

Indien noodzakelijk zal gebruikt worden gemaakt van zonwerende beglazing volgens de geldende EPB eisen

 

 

11.               Terrassen en tussenschermen
 

Er worden geen terrassen of tussenschermen voorzien.

 

 

12.               Staanplaats en opritten
 

Er zijn geen staanplaatsen of opritten voorzien.

 

13.               Poort
 

Er wordt geen poort voorzien.

 

 

III.              AFWERKING
 

1.   Vloeren
 

Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper voor zijn/haar privatieve delen zelf een keuze mogen maken bij een door de bouwheer opgegeven leverancier.

 

Op de plaats waar muurtegels voorzien zijn, worden geen plinten geplaatst.

 

Indien door welke reden dan ook (bv . door de aard van de vloerbekleding) het noodzakelijk wordt geacht speciale of bijkomende eisen te stellen aan de chape, dienen deze vóór aanvang der werken duidelijk en schriftelijk gemeld te worden door middel van een bijzonder bestek. Deze meerkost is ten laste van de koper.

 

Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, moet volgens de Belgische norm rekening gehouden worden met het gevaar voor scheurvorming ten gevolge van de hydraulische krimp.

 

Voor de bepaling van de chapedikte van eventuele niet afgewerkte lokalen wordt uitgegaan van een door de koper te plaatsen afwerking met een vloerdikte van +/- 12 mm (hoogte bovenkant chape tot bovenkant afgewerkte vloer).

 

In de basisprijs van het huis is de levering en plaatsing van volgende vloeren

voorzien :

 

In de woning wordt overal een Handyfloor vloer voorzien met volgende

handelswaarden voor de levering :

Bevloering                                           :               20,00 Euro/m²

Bevloering badkamer                        :               20,00 Euro/m²

Bevloering berging/garage                              :               15,00 Euro/m²

Plinten                                                  :               10,00 Euro/lm

 

 

Indien door de koper gekozen wordt voor parket en of laminaatvloeren en of tegels dient rekening gehouden dat deze in eigen beheer door de koper dient geplaatst, na oplevering van het

huis. De promotor neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de plaatsing ervan, noch omtrent het resultaat, noch met betrekking tot garanties.

 

2.   Wandafwerking
 

Alle wanden van het huis worden bepleisterd – hetzij dmv bezetting op het metselwerk – hetzij dmv een uitvlaklaag op de betonwanden – hetzij een fijnpleiseter op de metselwerken.

Plamuur -, schilder -, en behang klaar maken wanden, behang – of schilderwerken zijn te voorzien door de koper.

In de basisprijs van het huis is de levering en plaatsing van volgende wandbetegeling voorzien:

 

 

 

Badkamer en/of douchekamer:

 

Een faience-betegeling voorzien met volgende handelswaarden voor de levering en plaatsing: 25 €/m² met een maximum van 15m² per voorziene badkamer en/of douchekamer. In de bad –en/ of douchekamer wordt deze voorzien over de volledige hoogte  tov de vloerpas.

 

 

Voor de plaatsing wordt als basis genomen:

 

Verlijming, standaard formaat 20/20 tot 33/45, in recht verband;

eventuele meerkost voor plaatsing van tegels buiten dit formaat of in een ander verband (bv diagonaal verband, plaatsen van ruitjes tussen de tegels, enz.) zijn ten laste van de koper. Sierstroken, motieven, friesen, mozaïektegels, enz… zijn mogelijk mits supplement.

 

Indien de koper na oplevering wil beschikken over reservetegels of –plinten dient hij dit expliciet te melden in de toonzaal. Deze tegels zullen dan extra voorzien worden mits meerprijs.

 

Eveneens voorzien in de prijs per as of douchekamer, excl. Tegelwerken:

afkasting 1 zijde ligbad of, indien de klant een douche verkiest ipv een ligbad, waterdichtingsmat voor douchewand (max 2 wanden) +afkasting hangtoilet, hoekprofielen, dit alles maximaal volgens indeling basisplan zoals gevoegd bij de verkoopsovereenkomst.Wijzegingen aan de plannen of toestellen kunnen bijgevolg aanleiding geven tot meerprijzen.

 

3.   Plafondafwerking
 

De vlakke betonplafonds van het huis worden, voor zover nodig, voorzien van een uitvlaklaag. Plamuur-, behang- of schilderwerken zijn te voorzien door de koper.

 

De koper wordt er op gewezen dat in een nieuw opgericht gebouw scheurtjes kunnen ontstaan in het pleistertwerk ( zowel op wanden als plafonds) als gevolg van het “zetten” van het gebouw. Deze barstjes, die de stabiliteit van het gebouw op geen enkele manier in gevaar brengen en onvermijdelijk zijn, zijn te aanvaarden door de koper. Het is dan ook aangewezen op pas 1 jaar na de voorlopige oplevering te schilderen.

 

4.   Binnenschrijnwerk
 

Deuren
 

·         Alle binnendeuren zijn van het type “schilderdeur” worden voorzien met deurbladen

·         In basis worden de binnendeuren der privatieve ruimten, uitgevoerd in vlakke schilderdeuren, gevat in een hardhouten omlijsting met MDF dagkant en voorzien van een aluminium kruk.

·         De deurbladen worden onderaan met een opening van 2 cm t.o.v. de vloer geplaatst, om voldoende doorvoeropening te creëren in functie van de EPB regelgeving. 

·         Op vraag van de koper (mits supplement) kan deze opening eventueel ook vervangen worden door een bijpassend doorvoerrooster.

·         Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar.

·         Indien wordt afgeweken van de basis binnendeur en er geen passende binnendeur gevonden wordt binnen de opgegeven handelswaarde zal de opgegeven handelswaarde in min worden gebracht  bij een alternatieve keuze bij de leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar.

·         handelswaarde basis binnendeur met alu kruk geleverd en geplaatst 200 euro

 

 

 

 

Trappen

 

Indien kelders voorzien zijn, dan wordt de trap naar de kelders en kelderverdieping uitgevoerd in onafgewerkt beton. Hij is voorzien van een houten leuning. De trap naar de bovenverdieping wordt uitgevoerd in beuk zonder stootborden, met uitzondering van de laatste trede. Indien de kelderschacht zich onder de trap bevindt zijn er stootborden voorzien. Wanneer de wenteltrap één of twee kwartslagen omvat wordt hij uitgevoerd in eerste keuze beuk. Leuning met bijpassende evenwijdige regels. De leuningen van de tussenverdiepingen passen bij de trapleuning. Behoudens specifiek voorzien in de offerte, is de trap niet voorzien wanneer de zolderruimte niet ingericht wordt. Mits prijsaanpassing kunnen verschillende uitvoeringen van leuningen met balusters worden voorgesteld. Er kunnen ook verschillende houtsoorten worden voorgesteld.

 

5.   Raamtabletten binnenzijde
 

Aan alle ramen die niet tot tegen de vloer komen, wordt tussen de dagopening een raamtablet voorzien in groene mdf. Mits meerprijs en voorafgaandelijke goedkeuring van de architect kan het raamtablet worden uitgevoerd in een ander geschikt materiaal.

 

6.   Gordijnkasten
 

Er zijn standaard geen gordijnkasten voorzien in de aankoopprijs.

 

7.   Valse plafonds en omkastingen
 

Op alle plaatsen, met uitzondering van de berging (en), waar zich leidingen tegen het plafond bevinden zal door de promotor een vals plafond en/ of omkasting worden aangebracht. De voorziene oppervlaktes in de uitvoeringsplannen van de architect zijn niet bindend. De omvang van het valse plafond is beperkt ifv de noodzakelijkheid voor het wegwerken van ventilatieleidingen en gebeurt volgens de richtlijnen van de architect. Eventuele aanpassingen of uitbreidingen van het valse plafond kunne op vraag van de koper mits meerprijs worden uitgevoerd.

 

8.   Schilderwerken
 

Er zijn geen schilderwerken voorzien.

 

9.   Belinrichting / Brievenbussen
 

Het huis beschikt over een drukknop met belfunctie aan inkomdeur straatzijde.

De brievenbussen worden niet standaard voorzien.

 

10.               Tuinaanleg, omgevingswerken
 

Er zijn geen tuin-, omgevingswerken voorzien

 

11.               Sleutelplan
 

Niet van toepassing.


 

 

IV.             TECHNISCHE INSTALLATIES
 

1.   Elektriciteit
 

De installatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende algemene reglementering. In de bewoonde en bepleisterde vertrekken worden de elektrische leidingen ingewerkt in de muren, vloeren en plafonds. In de lokalen in kelderverdieping (kelders, garages, stookplaats…) en in de niet-bepleisterde lokalen worden uitgevoerd in opbouw. De aarding van de installatie gebeurt vanaf de aardingslus De tuimelschakelaars, kleur gebroken wit tenzij anders aangeduid, worden over het algemeen op 1 M boven de vloer geplaatst nabij de deuromlijstingen, aan de kant van het slot van de deur, inbouwtype in de bepleisterde lokalen en opbouwtype in de niet-bepleisterde lokalen. De stopcontacten passen bij de schakelaars en hebben een veiligheid van het type neerklapbare schijf of systeem van afsluiting van de pennen. Alle stopcontacten zijn geaard. Behoudens tegenstrijdige aanduidingen worden ze in plinten geplaatst (op ± 25 cm boven de afgewerkte vloer) of ter hoogte van het werkblad in de keuken. De verlichtingstoestellen worden noch geleverd noch geplaatst.

 

De installatie begint bij de verdeelkast en omvat:

De plaatsing van de algemene uitschakelaar van de tellergroep en de aansluiting ervan op het net en op het algemeen bord worden gedaan door de distributiemaatschappij en zijn ten laste van de bouwheer.

1 algemeen bord van het type kast uit isolerend materiaal, voldoende voor 10 kringen; de bescherming van deze kringen gebeurt met stroomonderbrekers met automatische zekeringen en twee uitschakelautomaten.

 

De plaatsing van de verschillende in de offerte voorziene punten. De wachtende lege bebuizing voor aansluiting op het telefoonnet, voor de binnenkring voor telefoon en kabeltelevisie (met trekdraad). De bel van de inkomdeur met belknop, voorzien van een etikethouder en een bel. De hoofdequipotentiaalverbinding uit VOBdraad die de metalen structuur die bereikbaar blijft, de vertrek- en terugloopleidingen van de verwarming, de ketel en de sanitaire leidingen met de aarding verbindt. De secundaire equipotentiaalverbinding uit VOB-draad die voor elk waterlokaal de metalen delen van de warm- en koudwaterleidingen, de vertrek- en terugloopleidingen van de verwarming en de aardingspen van de stopcontacten met de aarding verbindt. De keuring van de installatie gebeurt door een erkende. Instelling; de kosten van de keuring zijn

niet inbegrepen.

 

De uitrustingen worden kwantitatief in de offerte gedefinieerd. De basisinstallatie omvat:

•  De tellerkast 25S60 is steeds inbegrepen wanneer deze niet wordt geleverd door de maatschappij.

• Garage : 1 lichtpunt 2 schakelaars –  1 stopcontact voor boiler – 1 stopcontact voor wasmachine 16 A – 2 stopcontacten

•  Wasplaats : 1 tweepolig lichtpunt –  1 schakelaar – 2 stopcontacten

•  Keldertrap : 1 lichtpunt 2 schakelaars

•  Kelders : 1 lichtpunt 1 schakelaar

•  Inkomhall : 1 of 2 lichtpunten x 2  schakelaars volgens plan – 1 lichtpunt buiten 1 schakelaar – 1 bel

•  Living : 1 lichtpunt 1 schakelaar – 1 lichtpunt 2 schakelaars – 6 stopcontacten –  1 buis voor telefoon – 1 buis voor TV

•  Keuken : 1 lichtpunt 2 schakelaars –  6 stopcontacten – 1 stopcontact kookplaat 32 A – 1 stopcontact oven

•  WC : 1 lichtpunt 1 schakelaar.

•  Badkamer : 1 tweepolig lichtpunt –  1 schakelaar –  1 stopcontact

•  Tweepersoonskamer : 1 lichtpunt  2 schakelaars –  2 stopcontacten

•  Eenpersoonskamer : 1 lichtpunt  1 schakelaar – 2 stopcontacten.

•  Nachthall : 1 lichtpunt 2 schakelaars.

• Dakverdieping : voeding voor ventilatiegroep en eventueel bedieningskast.

• De voorinstallatie voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen is voorzien.  Deze bevat : - 1 wachtbuis met trekdraad vertrekkende vanaf het dak tot aan de elektriciteitstellers. - 1 reserve veiligheidsschakelaar in het verdeelbord

•  Buiten : 2 lichtpunten en 2 schakelaars

In het geval van een niet-ingerichte zolderruimte wordt geen enkel punt voorzien.

 

2.   Sanitaire installatie
 

Alle aanvoerleidingen warm en koud water worden uitgevoerd in Pex-Al-Pex buis.

Alle afvoeren worden uitgevoerd in HDPE of PVC, bestand tegen hoge temperaturen.

De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren.

 

Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in berging of badkamer.

Warmwaterbereiding : zie beschrijving centrale verwarming. Voor droogkasten worden enkel aansluitingen voorzien voor condensatiekasten.

 

Voor de totaliteit der sanitaire toestellen, kasten en toebehoren werd een particuliere handelswaarde voor levering voorzien zoals hieronder opgegeven.

 

Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de ontwikkelaar.

 

De levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen is begrepen in de basisaankoopprijs van de woning zoals aangeduid op de verkoopplannen.

 

Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. Deze gevraagde wijzigingen kunnen mogelijk ook aanleiding geven tot verlenging van de vooropgestelde uitvoeringstermijnen.

 

Particulier prijzen voor levering van sanitaire toestellen:

 

BUDGET
WONING
2500€
1
 

        Verwarmingsinstallatie  en warmwaterproductie
 

De centrale verwarming en warmwaterbereiding is individueel en op gas.

De individuele gasmeters worden opgesteld in de berging of garage.

De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper.

 

De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt :

 

Op de op plan aangeduide plaats wordt een Condensatieketel op gas geplaatst voor de centrale verwarming en warmwatervoorziening.

Het type wordt bepaald in functie van het type woningpro met een minimum van 24 kW, delta T 25° bij 13,8 l/min.

In de verschillende woonvertrekken worden radiatoren geplaatst.

Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de

leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar. Indien de keuze van de koper een meerprijs inhoud zal deze op de saldofactuur verrekent worden.

 

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen :

Bij een buitentemperatuur van –10 graden Celcius :

 

                - Woonkamer / keuken                                                     22 °C

                - Slaapkamers                                                                    20 °C

                - Badkamer / Douche                                                        24 °C

                - Nachthal                                                                           18 ° C

 

De volledige unit wordt gestuurd door middel van een digitale klokthermostaat, voorzien van schakelklok met dag- en nacht regeling zodat een economische werking bekomen wordt.

 

3.   Keukeninstallatie
 

In de basisverkoopprijs wordt een keuken voorzien met kastenensemble en elektrische toestellen (Elektrolux) met een handelswaarde zoals hieronder opgegeven.

De apparaten voorzien in het standaardpakket omvatten :

·         spoelbak met ééngreepsmengkraan;

·         dampkap;

·         oven;

·         Inductie kookplaat;

·         Vaatwas

·         koelkast 122 cm;

 

Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keukenmeubelen en –toestellen kiezen in overleg met de keukenfabrikant, aangesteld door de ontwikkelaar.

 

Particuliere handelswaarde voor levering en plaatsing keuken :

 

BUDGET
WONING
€  5.500,00
1
 


 

 

V.                Afgifte sleutels en plaatsen definitief slot
 

De verkoper/promotor behoudt zich het recht voor om de definitieve sloten te plaatsen van de voordeur, de achterdeur, de schuifdeuren en de vensters op elk ogenblik dat hij wenst. Na de betaling van het saldo van de facturen en de vrijgave van de borg kan de woning in gebruik genomen worden door de koper en pas dan worden de sleutels overhandigd.

 

Dit lastenboek werd opgemaakt op maandag 19 februari 2018 en het bevat 16 genummerde pagina’s.

Bijlage : overzicht elektrische bedieningen, lichtpunten en stopcontacten (2 pag)

De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn.
 

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs :

·         BTW, registratie- en notariskosten

·         De definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, gas en riolering, wordt achter in openboek afgerekend met 10% coördinatie fee excl BTW/woongelegenheid.

·         Aansluitingen van telefoon, kabel-TV, digitale TV, internet of enige andere privévoorziening (door de koper zelf af te spreken en te regelen met maatschappij van zijn/haar keuze en rechtstreeks te betalen aan de desbetreffende maatschappijen).

·         Bouwtaks.
 

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is en zich akkoord verklaart met de inhoud ervan.

De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld.

 

Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, dewelke de koper verklaart ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de koopovereenkomst.
 

 

Datum : …………………………….

               

De Koper                                                                                                            De Verkoper 

 

…………………………………………….                                                        ROGIN BVBA

                                                                                                                              ………………………….

…………………………………………….                                                        Zaakvoerder

                                                                                                             

…………………………………………….                        


 

 

VI.             LEVERANCIERSLIJST
 

Vloeren & tegels :                  RG Tegels bvba

                                               Mevr. Annemie Van Dessel (03/205.10.53)

                                               Mevr. Linda Vanherck (03/205.10.54)

                                               Liersebaan 206

2240 Massenhoven

Openingsuren : ma-vr 09.30 – 18.00 u

                          Za      09.00 – 17.00 u

 

Handyfloor

Geldropseweg 141

5611 SG Eindhoven

Nederland

Tel: +31 40 7112489

 

 

Sanitaire toestellen :               Desco nv

                                               Mevr Barbara Hendrickx

                                               Bijkhoevenlaan 2

                                               2110 Wijnegem

                                               Tel       03 326 33 33 (algemeen)

                                                          

 

Keukens :                               Vasco nv

                                               Brsschaatsteenweg 290

2920 Kalmthout         

Tel      03 666 63 96 

 

 

Binnendeuren                         D’ Hondt

                                               Autolei 352

                                               2160 Wommelgem

                                               Tel : 03 354 13 53     

 

 

Gelieve telkens voorafgaandelijk een afspraak te maken opdat u optimaal kan geholpen worden!!

 

 

 

Woning           : …………………………………………………….

 

 

 

DE KOPER(s)

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

 
 

 

 

ROGIN bvba

Correspondentieadres                                                                                                  

Industrielaan 1                                                                                 

2950 Kapellen                                                                                                  

Tel. 03 685 38 80

Fax 03 644 15 94

info@izodombelgium.be

 

 

 

 

Inhoud

I.       ALGEMEEN.. 4

Plannen. 4

Gegevens van de promotor 4

Toezicht op uitgevoerde werken en technische studies. 4

Nutsvoorzieningen. 5

Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen. 5

Wijzigingen door de kopers. 5

Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats. 6

II.     RUWBOUWWERKEN.. 7

ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN.. 7

1.     Grond- en funderingswerken. 7

2.     Ondergrondse ruwbouwstructuur 7

3.     Ondergronds metselwerk. 7

4.     Rioleringsnetten. 7

5.     Voorzieningen tegen opstijgend vocht 8

BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN.. 8

1.     Gewapend beton. 8

2.     Staalconstructies (kolommen en balken) 8

3.     Metselwerk. 8

4.     Gevels. 8

5.     Thermische isolatie. 8

6.     Akoestische isolatie. 8

7.     Dorpels. 9

8.     Rook- en verluchtingskanalen. 9

9.     Dakwerken. 9

a.      Platte daken. 9

b.     Dakafvoeren. 9

c.      Rookkoepels. 9

10.        Buitenschrijnwerk. 9

a.      Buitenschrijnwerk. 9

b.     Beglazing. 10

11.        Borstweringen aan buitenterrassen. 10

12.        Terrassen en tussenschermen. 10

13.        Garage. 10

14.        Poort 10

III.       AFWERKING.. 10

1.     Vloeren. 10

2.     Wandafwerking. 11

3.     Plafondafwerking. 12

4.     Binnenschrijnwerk. 12

5.     Raamtabletten binnenzijde. 13

6.     Gordijnkasten. 13

7.     Valse plafonds en omkastingen. 13

8.     Schilderwerken. 13

9.     Belinrichting / Brievenbussen. 13

10.        Tuinaanleg, omgevingswerken. 13

11.        Sleutelplan. 13

IV.       TECHNISCHE INSTALLATIES. 14

1.     Elektriciteit 14

2.     Sanitaire installatie. 14

3.     Keukeninstallatie. 15

V.     Afgifte sleutels en plaatsen definitief slot 16

VI.       LEVERANCIERSLIJST. 17

 


 

I.                   ALGEMEEN
 

Plannen
 

Kwaliteit en concept van de woning zijn vast, de bouwheer/promotor echter kan te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden.

De plannen van het huis welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van het huis, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteit - of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein door een beëdigd landmeter. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Zichtbare balken, kolommen en uitsparingen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige zichtbare leidingen en ventilatiekanalen, al dan niet vermeld op de plannen.

 

Gegevens van de promotor
 

ROGIN bvba

Industrielaan 1

2950 Kapellen

 

Toezicht op uitgevoerde werken en technische studies     
 

Betreffende ARCHITECTUUR :

Het opstellen van ontwerp en concept, alsmede de leiding en controle op de werf wordt uitgevoerd door  ………………, …………………………..

 

Betreffende STABILITEIT wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door het ingenieursbureau …………………………………., ………………………….

 

De VEILIGHEIDSCOÔRDINATIE en EPB-verslaggeving berust bij …………………………., ………………………….

 

Betreffende de TECHNIEKEN wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door het ingenieursbureau ……………………..

 

Het ereloon van de hiervoor vermelde architect, ingenieur(s), veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggeving is niet inbegrepen in de verkoopprijs.

Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor (na onderling overleg) een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelde door de kopers, dus anderen dan de hiervoor vermelde leden van het bouwteam, zijn ten allen tijde en volledig ten financiële laste en de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper.


 

 

Nutsvoorzieningen
 

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, riolering, TV-FM distributie) zijn niet in de verkoopsprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers.

 

Het betreft werken die verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden moeten uitgevoerd worden, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van deze nutsaansluitingen. Om het de aannemer mogelijk te maken het gebouw in de winterperiode tijdig af te werken zal er mogelijk dienen verwarmd te worden. Het verbruik van verwarming en van droogkosten valt ten laste van de kopers. De kopers worden hierbij verzocht tot opening van de meters en dit in functie van de gekozen afwerkingsmaterialen.

 

Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen
 

De koper stelt de promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte huis. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de promotor inzake keuze van materialen, kleuren, enz....

 

De promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen of omdat de promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolgde de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers enz;

In het lastenboek wordt een aantal keer de benaming “handelswaarde” gehanteerd.

Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld.

 

Wijzigingen door de kopers
 

Wanneer de koper, om welke reden ook wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de lay-out van zijn huis), kan dit slechts in de mate dat de promotor hierover zijn akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk.

 

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerkingsbudget (keuken, sanitair, vloeren, enz…) niet wenst te laten uitvoeren door de promotor (dit dient dan wel door de koper 3 maanden voor uitvoerig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning)  en deze laatste staat dit toe, dan zal de koper maximaal 60% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de promotor uit het contract kunnen genomen worden.

 

Met uitzondering van de hiervoor bepaalde omstandigheden worden op de voorziene basisbudgetten in huidig verkoopslastenboek geen teruggaven, noch verminderingen gegeven.

 

Indien de koper, zonder weten van de promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn.

 

Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering.

 

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs en uitvoeringsmethode van deze wijzigingen en na volledige betaling van de eventuele meerwerken.

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. Wijzigingen moeten altijd minstens drie maanden voorafgaandelijk op de uitvoerig op de werf worden doorgegeven. Dit laat de aannemer toe om deze wijzigingen op goede manier te coördineren en door te geven aan alle belanghebbende partijen, planaanpassingen door te voeren en de levering en productie van materialen bij te sturen in functie van de gevraagde wijzigingen. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen in een wijzigingsopdracht opgenomen worden door de promotor. De koper dient deze wijzigingsopdracht te ondertekenen “goed voor uitvoering” binnen de acht dagen na ontvangst. Zonder deze goedkeuring kunnen de gevraagde wijzigingen niet uitgevoerd worden en word verondersteld dat de koper vooralsnog akkoord gaat met de oorspronkelijke voorziene uitvoering en/ of afwerking.

Voor planwijzigingen en/of herziene keuzes kunnen extra coördinatiekosten en mogelijk ook plankosten en erelonen worden aangerekend door de promotor. Deze kosten zijn ook te betalen indien de gevraagde wijzigingen uiteindelijk niet worden weerhouden door de koper.

 

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.

 

Indien de koper opteert voor plaatsing van parket of ander vochtgevoelige materialen kan de plaatsing hiervan slechts uitgevoerd worden mits het respecteren van de nodige droogtermijnen.

 

Uitvoering voor deze datum ontslaat de promotor van zijn verantwoordelijkheid op de goede uitvoering hiervan.

 

In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het huis verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek genoteerd werd en door de verkoper ondertekend.

 

Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats
 

De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft vanwege ROGIN bvba of vergezeld is van de afgevaardigde van de firma ROGIN bvba, en dit uitsluitend tijdens de werkuren van de werf.

 

Tijdens het weekend, de vakantie- en of verletdagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico.

 

De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het  bouwplaatsreglement.

 

De bouwers/promotor wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.

 

Bij inbreuk op dit artikel door de koper, is de koper persoonlijk en alleen aansprakelijk voor alle eventuele schade, zowel lichamelijk, fysisch of materieel en dit zowel aan hemzelf als t.o.v. eventuele derden, eventuele boetes, enz (deze lijst is louter exemplatief, zeker niet limitatief) tengevolge van zijn/haar bezoek op de werf.

 

Per koper worden er maximaal 2 geleide plaatsbezoeken voorzien tijdens de uitvoering van de bouwwerken. Extra plaatsbezoeken kunnen enkel mits akkoord van de promotor en mits betaling van de kosten voor de extra plaatsbezoeken.

 


 

Diversen

 

De voorlopige oplevering van de privatieve delen gebeurt uitsluitend na de voorlopige oplevering van alle gemeenschappelijke delen.

 

De in dit lastenboek beschreven afwerking heeft voorrang op de aanduiding op de plannen die slechts indicatief zijn.

 

Verder wordt verwezen naar de bepalingen in de koop-verkoopovereenkomst die primeren boven de bepaling in dit lastenboek.

 

 

II.                 RUWBOUWWERKEN
 

ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN
 

1.   Grond- en funderingswerken
 

De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderings-, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren.

 De aanzet van de fundering zal een zuiver en uniform vlak vertonen en zal een voldoende grondweerstand hebben om de fundering van het gebouw op de grond over te dragen.

De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur stabiliteit, die zich steunt op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen.

Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen en betonsamenstelling.

De aardingslus is voorzien onder de fundering.

 

2.   Ondergrondse ruwbouwstructuur
 

Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau.

De architectuurplannen zijn dienaangaande zuiver indicatief.

Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen.

Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan, voldoen aan de Belgische normen ter zake.

 

3.   Ondergronds metselwerk
 

Het ondergrond materiaal wordt uitgevoerd in EPS/ neopor. De buitenzijden worden bewerkt met extra waterdichting EPDM.

 

4.   Rioleringsstelsel
 

Het rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de technische eisen opgesteld door het aangestelde bureau technieken. Het vooropgestelde rioleringsplan in de architectuurplannen is slechts indicatief en dient verder worden uitgewerkt en geoptimaliseerd door het aangestelde bureau technieken. Dit alles wordt uitgevoerd volgens de geldende normen terzaken.

De overloop van de voorziene hemelwaterput loopt naar een buffer –en infiltratiebekken. De buffer en infiltratiebekken is niet standaard voorzien in deze overeenkomst.

 

 

 

5.   Voorzieningen tegen opstijgend vocht
 

Een waterdichte keerlaag wordt, waar noodzakelijk, onder de fundering aangebracht.

 

BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN
 

1.   Gewapend beton
 

Alle bouwwerken in beton en wapening ervan dienen te voldoen aan de Belgische/ Europese normen ter zake.

 

Worden voorzien in gewapend beton en/of prefabbeton :

 

·         Alle tussenvloerplaten en daklvoeren voor platte daken

·         Alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie, dit alles volgens de gegevens en onderrichtingen van het ingenieursbureau stabiliteit

 

2.   Staalconstructies (kolommen en balken)
 

Alle stalen balken en kolommen worden tegen corrosie en brand behandeld. De afmetingen gebeuren ifv de stabiliteitseisen bepaald door de ingenieur. De stalen kolommen en balken die in het interieur zichtbaar blijven worden schilderklaar afgewerkt (al dan niet bekleed).

 

3.   Metselwerk
 

De buitenmuren en de binnenmuren wordt waar nodig uitgevoerd in EPS Bouw elementen opgevuld met de voorgeschreven beton en wapening. 5cm iso EPS + 15cm beton 15 cm iso EPS. De wooneenheid-scheidende wanden worden voorzien van thermische en akoestische spouwisolatie.

 

4.   Gevels
 

Gevelsteente kiezen : voorziene aankoopbudget 25€/m². De gevels worden standaard uitgevoerd met gevelsteen het type en kleur is volgens aanduiding op de plannen en bouwtoelating en goedkeuring door de architect. Er zijn diverse andere mogelijkheden ( al dan niet met prijsaanassing ) zoals sierpleister , hout ….

 

De muren worden zodanig geïsoleerd dat het gebouw aan de EPB regelgeving voldoen.

 

5.   Thermische isolatie
 

Het materiaal en de dikte van de dakisolatie en isolatieplaten van de platte daken voldoet eveneens aan de EPB-eisen. Te verwachten E-Peil zal 30 zijn met een S-Peil van 31. Vloerisolatie om aan de EPB-regelgeving voor 2018 te voldoen. Exacte dikte en materiaal wordt bepaald door de EPB – deskundige.

 

6.   Akoestische isolatie
 

De norm NBN S01-400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen is van toepassing. Deze norm bepaalt de vereisten waaraan voldaan moet worden aangaande lucht en contactgeluidisolatie, gevelisolatie, het lawaai van technische installaties en de beheersing van de nagalm van specifieke ruimten.

Het vereiste prestatieniveau voor dit project is vastgelegd op ‘normaal akoestisch comfort’.

 


 

7.   Dorpels
 

 

De deur –en raamdorpels zijn voorzien in blauwe hardsteen gelijkvloers. Raamdorpels op eerste verdiep in aluminium of zink.

 

 

8.   Verluchting Systeem
 

 

Type D-systeem volgens EPB

 

 

9.   Dakwerken
a.   Schuin daken
 

De schuine daken worden voorzien van de nodige dakhelling, isolatie en een dakbedekking keuze architect.

 

b.   Dakafvoeren
 

De zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in zink antraciet of gelijkwaardig.

     

c.         Rookkoepels
 

Een rookkoepel in de gemeenschappelijke traphal wordt enkel voorzien daar waar wettelijk verplicht is. De aanduiding op de plannen is louter indicatief.

 

10.               Buitenschrijnwerk
 

a.   Buitenschrijnwerk
 

Het geheel van deze werken is uit te voeren in thermisch onderbroken pvc profielen, in een RAL-kleur volgens keuze leidinggevende architect. Het buitenschrijwerk is samengesteld uit zowel vaste delen als draai –en /of kipdelen conform het uitvoeringsdossier van de architect. Waar nodig werd voldaan aan de minimale ventilatie –eisen volgens de EPB –regelgeving dit kan door middel van plaatsing van ventilatieroosters in de profielen van de ramen. De buitendeur waarvan de kleur, type en materiaal wordt bepaald door de architect. Mits meerprijs kan er thv de inkomdeur een veiligheidsdeur voorzien worden. Alle opengaande delen (zowel ramen als buitendeur) worden voorzien van een aangepast hang- en sluitwerk en sluiten luchtdicht aan tegen de vast kaders.

 

b.   Beglazing
 

Al de beglazingen zijn uit te voeren in 3-dubbel klaar glas (K-waarde volgens het EPB verslag, conform de huidige glasnorm Ug 0.6).

Indien noodzakelijk zal gebruikt worden gemaakt van zonwerende beglazing volgens de geldende EPB eisen

 

 

11.               Terrassen en tussenschermen
 

Er worden geen terrassen of tussenschermen voorzien.

 

 

12.               Staanplaats en opritten
 

Er zijn geen staanplaatsen of opritten voorzien.

 

13.               Poort
 

Er wordt geen poort voorzien.

 

 

III.              AFWERKING
 

1.   Vloeren
 

Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper voor zijn/haar privatieve delen zelf een keuze mogen maken bij een door de bouwheer opgegeven leverancier.

 

Op de plaats waar muurtegels voorzien zijn, worden geen plinten geplaatst.

 

Indien door welke reden dan ook (bv . door de aard van de vloerbekleding) het noodzakelijk wordt geacht speciale of bijkomende eisen te stellen aan de chape, dienen deze vóór aanvang der werken duidelijk en schriftelijk gemeld te worden door middel van een bijzonder bestek. Deze meerkost is ten laste van de koper.

 

Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, moet volgens de Belgische norm rekening gehouden worden met het gevaar voor scheurvorming ten gevolge van de hydraulische krimp.

 

Voor de bepaling van de chapedikte van eventuele niet afgewerkte lokalen wordt uitgegaan van een door de koper te plaatsen afwerking met een vloerdikte van +/- 12 mm (hoogte bovenkant chape tot bovenkant afgewerkte vloer).

 

In de basisprijs van het huis is de levering en plaatsing van volgende vloeren

voorzien :

 

In de woning wordt overal een Handyfloor vloer voorzien met volgende

handelswaarden voor de levering :

Bevloering                                           :               20,00 Euro/m²

Bevloering badkamer                        :               20,00 Euro/m²

Bevloering berging/garage                              :               15,00 Euro/m²

Plinten                                                  :               10,00 Euro/lm

 

 

Indien door de koper gekozen wordt voor parket en of laminaatvloeren en of tegels dient rekening gehouden dat deze in eigen beheer door de koper dient geplaatst, na oplevering van het

huis. De promotor neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de plaatsing ervan, noch omtrent het resultaat, noch met betrekking tot garanties.

 

2.   Wandafwerking
 

Alle wanden van het huis worden bepleisterd – hetzij dmv bezetting op het metselwerk – hetzij dmv een uitvlaklaag op de betonwanden – hetzij een fijnpleiseter op de metselwerken.

Plamuur -, schilder -, en behang klaar maken wanden, behang – of schilderwerken zijn te voorzien door de koper.

In de basisprijs van het huis is de levering en plaatsing van volgende wandbetegeling voorzien:

 

 

 

Badkamer en/of douchekamer:

 

Een faience-betegeling voorzien met volgende handelswaarden voor de levering en plaatsing: 25 €/m² met een maximum van 15m² per voorziene badkamer en/of douchekamer. In de bad –en/ of douchekamer wordt deze voorzien over de volledige hoogte  tov de vloerpas.

 

 

Voor de plaatsing wordt als basis genomen:

 

Verlijming, standaard formaat 20/20 tot 33/45, in recht verband;

eventuele meerkost voor plaatsing van tegels buiten dit formaat of in een ander verband (bv diagonaal verband, plaatsen van ruitjes tussen de tegels, enz.) zijn ten laste van de koper. Sierstroken, motieven, friesen, mozaïektegels, enz… zijn mogelijk mits supplement.

 

Indien de koper na oplevering wil beschikken over reservetegels of –plinten dient hij dit expliciet te melden in de toonzaal. Deze tegels zullen dan extra voorzien worden mits meerprijs.

 

Eveneens voorzien in de prijs per as of douchekamer, excl. Tegelwerken:

afkasting 1 zijde ligbad of, indien de klant een douche verkiest ipv een ligbad, waterdichtingsmat voor douchewand (max 2 wanden) +afkasting hangtoilet, hoekprofielen, dit alles maximaal volgens indeling basisplan zoals gevoegd bij de verkoopsovereenkomst.Wijzegingen aan de plannen of toestellen kunnen bijgevolg aanleiding geven tot meerprijzen.

 

3.   Plafondafwerking
 

De vlakke betonplafonds van het huis worden, voor zover nodig, voorzien van een uitvlaklaag. Plamuur-, behang- of schilderwerken zijn te voorzien door de koper.

 

De koper wordt er op gewezen dat in een nieuw opgericht gebouw scheurtjes kunnen ontstaan in het pleistertwerk ( zowel op wanden als plafonds) als gevolg van het “zetten” van het gebouw. Deze barstjes, die de stabiliteit van het gebouw op geen enkele manier in gevaar brengen en onvermijdelijk zijn, zijn te aanvaarden door de koper. Het is dan ook aangewezen op pas 1 jaar na de voorlopige oplevering te schilderen.

 

4.   Binnenschrijnwerk
 

Deuren
 

·         Alle binnendeuren zijn van het type “schilderdeur” worden voorzien met deurbladen

·         In basis worden de binnendeuren der privatieve ruimten, uitgevoerd in vlakke schilderdeuren, gevat in een hardhouten omlijsting met MDF dagkant en voorzien van een aluminium kruk.

·         De deurbladen worden onderaan met een opening van 2 cm t.o.v. de vloer geplaatst, om voldoende doorvoeropening te creëren in functie van de EPB regelgeving. 

·         Op vraag van de koper (mits supplement) kan deze opening eventueel ook vervangen worden door een bijpassend doorvoerrooster.

·         Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar.

·         Indien wordt afgeweken van de basis binnendeur en er geen passende binnendeur gevonden wordt binnen de opgegeven handelswaarde zal de opgegeven handelswaarde in min worden gebracht  bij een alternatieve keuze bij de leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar.

·         handelswaarde basis binnendeur met alu kruk geleverd en geplaatst 200 euro

 

 

 

 

Trappen

 

Indien kelders voorzien zijn, dan wordt de trap naar de kelders en kelderverdieping uitgevoerd in onafgewerkt beton. Hij is voorzien van een houten leuning. De trap naar de bovenverdieping wordt uitgevoerd in beuk zonder stootborden, met uitzondering van de laatste trede. Indien de kelderschacht zich onder de trap bevindt zijn er stootborden voorzien. Wanneer de wenteltrap één of twee kwartslagen omvat wordt hij uitgevoerd in eerste keuze beuk. Leuning met bijpassende evenwijdige regels. De leuningen van de tussenverdiepingen passen bij de trapleuning. Behoudens specifiek voorzien in de offerte, is de trap niet voorzien wanneer de zolderruimte niet ingericht wordt. Mits prijsaanpassing kunnen verschillende uitvoeringen van leuningen met balusters worden voorgesteld. Er kunnen ook verschillende houtsoorten worden voorgesteld.

 

5.   Raamtabletten binnenzijde
 

Aan alle ramen die niet tot tegen de vloer komen, wordt tussen de dagopening een raamtablet voorzien in groene mdf. Mits meerprijs en voorafgaandelijke goedkeuring van de architect kan het raamtablet worden uitgevoerd in een ander geschikt materiaal.

 

6.   Gordijnkasten
 

Er zijn standaard geen gordijnkasten voorzien in de aankoopprijs.

 

7.   Valse plafonds en omkastingen
 

Op alle plaatsen, met uitzondering van de berging (en), waar zich leidingen tegen het plafond bevinden zal door de promotor een vals plafond en/ of omkasting worden aangebracht. De voorziene oppervlaktes in de uitvoeringsplannen van de architect zijn niet bindend. De omvang van het valse plafond is beperkt ifv de noodzakelijkheid voor het wegwerken van ventilatieleidingen en gebeurt volgens de richtlijnen van de architect. Eventuele aanpassingen of uitbreidingen van het valse plafond kunne op vraag van de koper mits meerprijs worden uitgevoerd.

 

8.   Schilderwerken
 

Er zijn geen schilderwerken voorzien.

 

9.   Belinrichting / Brievenbussen
 

Het huis beschikt over een drukknop met belfunctie aan inkomdeur straatzijde.

De brievenbussen worden niet standaard voorzien.

 

10.               Tuinaanleg, omgevingswerken
 

Er zijn geen tuin-, omgevingswerken voorzien

 

11.               Sleutelplan
 

Niet van toepassing.


 

 

IV.             TECHNISCHE INSTALLATIES
 

1.   Elektriciteit
 

De installatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende algemene reglementering. In de bewoonde en bepleisterde vertrekken worden de elektrische leidingen ingewerkt in de muren, vloeren en plafonds. In de lokalen in kelderverdieping (kelders, garages, stookplaats…) en in de niet-bepleisterde lokalen worden uitgevoerd in opbouw. De aarding van de installatie gebeurt vanaf de aardingslus De tuimelschakelaars, kleur gebroken wit tenzij anders aangeduid, worden over het algemeen op 1 M boven de vloer geplaatst nabij de deuromlijstingen, aan de kant van het slot van de deur, inbouwtype in de bepleisterde lokalen en opbouwtype in de niet-bepleisterde lokalen. De stopcontacten passen bij de schakelaars en hebben een veiligheid van het type neerklapbare schijf of systeem van afsluiting van de pennen. Alle stopcontacten zijn geaard. Behoudens tegenstrijdige aanduidingen worden ze in plinten geplaatst (op ± 25 cm boven de afgewerkte vloer) of ter hoogte van het werkblad in de keuken. De verlichtingstoestellen worden noch geleverd noch geplaatst.

 

De installatie begint bij de verdeelkast en omvat:

De plaatsing van de algemene uitschakelaar van de tellergroep en de aansluiting ervan op het net en op het algemeen bord worden gedaan door de distributiemaatschappij en zijn ten laste van de bouwheer.

1 algemeen bord van het type kast uit isolerend materiaal, voldoende voor 10 kringen; de bescherming van deze kringen gebeurt met stroomonderbrekers met automatische zekeringen en twee uitschakelautomaten.

 

De plaatsing van de verschillende in de offerte voorziene punten. De wachtende lege bebuizing voor aansluiting op het telefoonnet, voor de binnenkring voor telefoon en kabeltelevisie (met trekdraad). De bel van de inkomdeur met belknop, voorzien van een etikethouder en een bel. De hoofdequipotentiaalverbinding uit VOBdraad die de metalen structuur die bereikbaar blijft, de vertrek- en terugloopleidingen van de verwarming, de ketel en de sanitaire leidingen met de aarding verbindt. De secundaire equipotentiaalverbinding uit VOB-draad die voor elk waterlokaal de metalen delen van de warm- en koudwaterleidingen, de vertrek- en terugloopleidingen van de verwarming en de aardingspen van de stopcontacten met de aarding verbindt. De keuring van de installatie gebeurt door een erkende. Instelling; de kosten van de keuring zijn

niet inbegrepen.

 

De uitrustingen worden kwantitatief in de offerte gedefinieerd. De basisinstallatie omvat:

•  De tellerkast 25S60 is steeds inbegrepen wanneer deze niet wordt geleverd door de maatschappij.

• Garage : 1 lichtpunt 2 schakelaars –  1 stopcontact voor boiler – 1 stopcontact voor wasmachine 16 A – 2 stopcontacten

•  Wasplaats : 1 tweepolig lichtpunt –  1 schakelaar – 2 stopcontacten

•  Keldertrap : 1 lichtpunt 2 schakelaars

•  Kelders : 1 lichtpunt 1 schakelaar

•  Inkomhall : 1 of 2 lichtpunten x 2  schakelaars volgens plan – 1 lichtpunt buiten 1 schakelaar – 1 bel

•  Living : 1 lichtpunt 1 schakelaar – 1 lichtpunt 2 schakelaars – 6 stopcontacten –  1 buis voor telefoon – 1 buis voor TV

•  Keuken : 1 lichtpunt 2 schakelaars –  6 stopcontacten – 1 stopcontact kookplaat 32 A – 1 stopcontact oven

•  WC : 1 lichtpunt 1 schakelaar.

•  Badkamer : 1 tweepolig lichtpunt –  1 schakelaar –  1 stopcontact

•  Tweepersoonskamer : 1 lichtpunt  2 schakelaars –  2 stopcontacten

•  Eenpersoonskamer : 1 lichtpunt  1 schakelaar – 2 stopcontacten.

•  Nachthall : 1 lichtpunt 2 schakelaars.

• Dakverdieping : voeding voor ventilatiegroep en eventueel bedieningskast.

• De voorinstallatie voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen is voorzien.  Deze bevat : - 1 wachtbuis met trekdraad vertrekkende vanaf het dak tot aan de elektriciteitstellers. - 1 reserve veiligheidsschakelaar in het verdeelbord

•  Buiten : 2 lichtpunten en 2 schakelaars

In het geval van een niet-ingerichte zolderruimte wordt geen enkel punt voorzien.

 

2.   Sanitaire installatie
 

Alle aanvoerleidingen warm en koud water worden uitgevoerd in Pex-Al-Pex buis.

Alle afvoeren worden uitgevoerd in HDPE of PVC, bestand tegen hoge temperaturen.

De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren.

 

Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in berging of badkamer.

Warmwaterbereiding : zie beschrijving centrale verwarming. Voor droogkasten worden enkel aansluitingen voorzien voor condensatiekasten.

 

Voor de totaliteit der sanitaire toestellen, kasten en toebehoren werd een particuliere handelswaarde voor levering voorzien zoals hieronder opgegeven.

 

Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de ontwikkelaar.

 

De levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen is begrepen in de basisaankoopprijs van de woning zoals aangeduid op de verkoopplannen.

 

Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. Deze gevraagde wijzigingen kunnen mogelijk ook aanleiding geven tot verlenging van de vooropgestelde uitvoeringstermijnen.

 

Particulier prijzen voor levering van sanitaire toestellen:

 

BUDGET
WONING
2500€
1
 

        Verwarmingsinstallatie  en warmwaterproductie
 

De centrale verwarming en warmwaterbereiding is individueel en op gas.

De individuele gasmeters worden opgesteld in de berging of garage.

De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper.

 

De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt :

 

Op de op plan aangeduide plaats wordt een Condensatieketel op gas geplaatst voor de centrale verwarming en warmwatervoorziening.

Het type wordt bepaald in functie van het type woningpro met een minimum van 24 kW, delta T 25° bij 13,8 l/min.

In de verschillende woonvertrekken worden radiatoren geplaatst.

Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de

leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar. Indien de keuze van de koper een meerprijs inhoud zal deze op de saldofactuur verrekent worden.

 

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen :

Bij een buitentemperatuur van –10 graden Celcius :

 

                - Woonkamer / keuken                                                     22 °C

                - Slaapkamers                                                                    20 °C

                - Badkamer / Douche                                                        24 °C

                - Nachthal                                                                           18 ° C

 

De volledige unit wordt gestuurd door middel van een digitale klokthermostaat, voorzien van schakelklok met dag- en nacht regeling zodat een economische werking bekomen wordt.

 

3.   Keukeninstallatie
 

In de basisverkoopprijs wordt een keuken voorzien met kastenensemble en elektrische toestellen (Elektrolux) met een handelswaarde zoals hieronder opgegeven.

De apparaten voorzien in het standaardpakket omvatten :

·         spoelbak met ééngreepsmengkraan;

·         dampkap;

·         oven;

·         Inductie kookplaat;

·         Vaatwas

·         koelkast 122 cm;

 

Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keukenmeubelen en –toestellen kiezen in overleg met de keukenfabrikant, aangesteld door de ontwikkelaar.

 

Particuliere handelswaarde voor levering en plaatsing keuken :

 

BUDGET
WONING
€  5.500,00
1
 


 

 

V.                Afgifte sleutels en plaatsen definitief slot
 

De verkoper/promotor behoudt zich het recht voor om de definitieve sloten te plaatsen van de voordeur, de achterdeur, de schuifdeuren en de vensters op elk ogenblik dat hij wenst. Na de betaling van het saldo van de facturen en de vrijgave van de borg kan de woning in gebruik genomen worden door de koper en pas dan worden de sleutels overhandigd.

 

Dit lastenboek werd opgemaakt op maandag 19 februari 2018 en het bevat 16 genummerde pagina’s.

Bijlage : overzicht elektrische bedieningen, lichtpunten en stopcontacten (2 pag)

De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn.
 

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs :

·         BTW, registratie- en notariskosten

·         De definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, gas en riolering, wordt achter in openboek afgerekend met 10% coördinatie fee excl BTW/woongelegenheid.

·         Aansluitingen van telefoon, kabel-TV, digitale TV, internet of enige andere privévoorziening (door de koper zelf af te spreken en te regelen met maatschappij van zijn/haar keuze en rechtstreeks te betalen aan de desbetreffende maatschappijen).

·         Bouwtaks.
 

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is en zich akkoord verklaart met de inhoud ervan.

De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld.

 

Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, dewelke de koper verklaart ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de koopovereenkomst.
 

 

Datum : …………………………….

               

De Koper                                                                                                            De Verkoper 

 

…………………………………………….                                                        ROGIN BVBA

                                                                                                                              ………………………….

…………………………………………….                                                        Zaakvoerder

                                                                                                             

…………………………………………….                        


 

 

VI.             LEVERANCIERSLIJST
 

Vloeren & tegels :                  RG Tegels bvba

                                               Mevr. Annemie Van Dessel (03/205.10.53)

                                               Mevr. Linda Vanherck (03/205.10.54)

                                               Liersebaan 206

2240 Massenhoven

Openingsuren : ma-vr 09.30 – 18.00 u

                          Za      09.00 – 17.00 u

 

Handyfloor

Geldropseweg 141

5611 SG Eindhoven

Nederland

Tel: +31 40 7112489

 

 

Sanitaire toestellen :               Desco nv

                                               Mevr Barbara Hendrickx

                                               Bijkhoevenlaan 2

                                               2110 Wijnegem

                                               Tel       03 326 33 33 (algemeen)

                                                          

 

Keukens :                               Vasco nv

                                               Brsschaatsteenweg 290

2920 Kalmthout         

Tel      03 666 63 96 

 

 

Binnendeuren                         D’ Hondt

                                               Autolei 352

                                               2160 Wommelgem

                                               Tel : 03 354 13 53     

 

 

Gelieve telkens voorafgaandelijk een afspraak te maken opdat u optimaal kan geholpen worden!!

 

 

 

Woning           : …………………………………………………….

 

 

 

DE KOPER(s)

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

 
 

 

 

ROGIN bvba

Correspondentieadres                                                                                                  

Industrielaan 1                                                                                 

2950 Kapellen                                                                                                  

Tel. 03 685 38 80

Fax 03 644 15 94

info@izodombelgium.be

 

 

 

 

Inhoud

I.       ALGEMEEN.. 4

Plannen. 4

Gegevens van de promotor 4

Toezicht op uitgevoerde werken en technische studies. 4

Nutsvoorzieningen. 5

Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen. 5

Wijzigingen door de kopers. 5

Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats. 6

II.     RUWBOUWWERKEN.. 7

ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN.. 7

1.     Grond- en funderingswerken. 7

2.     Ondergrondse ruwbouwstructuur 7

3.     Ondergronds metselwerk. 7

4.     Rioleringsnetten. 7

5.     Voorzieningen tegen opstijgend vocht 8

BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN.. 8

1.     Gewapend beton. 8

2.     Staalconstructies (kolommen en balken) 8

3.     Metselwerk. 8

4.     Gevels. 8

5.     Thermische isolatie. 8

6.     Akoestische isolatie. 8

7.     Dorpels. 9

8.     Rook- en verluchtingskanalen. 9

9.     Dakwerken. 9

a.      Platte daken. 9

b.     Dakafvoeren. 9

c.      Rookkoepels. 9

10.        Buitenschrijnwerk. 9

a.      Buitenschrijnwerk. 9

b.     Beglazing. 10

11.        Borstweringen aan buitenterrassen. 10

12.        Terrassen en tussenschermen. 10

13.        Garage. 10

14.        Poort 10

III.       AFWERKING.. 10

1.     Vloeren. 10

2.     Wandafwerking. 11

3.     Plafondafwerking. 12

4.     Binnenschrijnwerk. 12

5.     Raamtabletten binnenzijde. 13

6.     Gordijnkasten. 13

7.     Valse plafonds en omkastingen. 13

8.     Schilderwerken. 13

9.     Belinrichting / Brievenbussen. 13

10.        Tuinaanleg, omgevingswerken. 13

11.        Sleutelplan. 13

IV.       TECHNISCHE INSTALLATIES. 14

1.     Elektriciteit 14

2.     Sanitaire installatie. 14

3.     Keukeninstallatie. 15

V.     Afgifte sleutels en plaatsen definitief slot 16

VI.       LEVERANCIERSLIJST. 17

 


 

I.                   ALGEMEEN
 

Plannen
 

Kwaliteit en concept van de woning zijn vast, de bouwheer/promotor echter kan te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden.

De plannen van het huis welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van het huis, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteit - of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein door een beëdigd landmeter. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Zichtbare balken, kolommen en uitsparingen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige zichtbare leidingen en ventilatiekanalen, al dan niet vermeld op de plannen.

 

Gegevens van de promotor
 

ROGIN bvba

Industrielaan 1

2950 Kapellen

 

Toezicht op uitgevoerde werken en technische studies     
 

Betreffende ARCHITECTUUR :

Het opstellen van ontwerp en concept, alsmede de leiding en controle op de werf wordt uitgevoerd door  ………………, …………………………..

 

Betreffende STABILITEIT wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door het ingenieursbureau …………………………………., ………………………….

 

De VEILIGHEIDSCOÔRDINATIE en EPB-verslaggeving berust bij …………………………., ………………………….

 

Betreffende de TECHNIEKEN wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door het ingenieursbureau ……………………..

 

Het ereloon van de hiervoor vermelde architect, ingenieur(s), veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggeving is niet inbegrepen in de verkoopprijs.

Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor (na onderling overleg) een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelde door de kopers, dus anderen dan de hiervoor vermelde leden van het bouwteam, zijn ten allen tijde en volledig ten financiële laste en de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper.


 

 

Nutsvoorzieningen
 

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, riolering, TV-FM distributie) zijn niet in de verkoopsprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers.

 

Het betreft werken die verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden moeten uitgevoerd worden, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van deze nutsaansluitingen. Om het de aannemer mogelijk te maken het gebouw in de winterperiode tijdig af te werken zal er mogelijk dienen verwarmd te worden. Het verbruik van verwarming en van droogkosten valt ten laste van de kopers. De kopers worden hierbij verzocht tot opening van de meters en dit in functie van de gekozen afwerkingsmaterialen.

 

Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen
 

De koper stelt de promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte huis. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de promotor inzake keuze van materialen, kleuren, enz....

 

De promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen of omdat de promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolgde de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers enz;

In het lastenboek wordt een aantal keer de benaming “handelswaarde” gehanteerd.

Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld.

 

Wijzigingen door de kopers
 

Wanneer de koper, om welke reden ook wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de lay-out van zijn huis), kan dit slechts in de mate dat de promotor hierover zijn akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk.

 

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerkingsbudget (keuken, sanitair, vloeren, enz…) niet wenst te laten uitvoeren door de promotor (dit dient dan wel door de koper 3 maanden voor uitvoerig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning)  en deze laatste staat dit toe, dan zal de koper maximaal 60% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de promotor uit het contract kunnen genomen worden.

 

Met uitzondering van de hiervoor bepaalde omstandigheden worden op de voorziene basisbudgetten in huidig verkoopslastenboek geen teruggaven, noch verminderingen gegeven.

 

Indien de koper, zonder weten van de promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn.

 

Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering.

 

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs en uitvoeringsmethode van deze wijzigingen en na volledige betaling van de eventuele meerwerken.

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. Wijzigingen moeten altijd minstens drie maanden voorafgaandelijk op de uitvoerig op de werf worden doorgegeven. Dit laat de aannemer toe om deze wijzigingen op goede manier te coördineren en door te geven aan alle belanghebbende partijen, planaanpassingen door te voeren en de levering en productie van materialen bij te sturen in functie van de gevraagde wijzigingen. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen in een wijzigingsopdracht opgenomen worden door de promotor. De koper dient deze wijzigingsopdracht te ondertekenen “goed voor uitvoering” binnen de acht dagen na ontvangst. Zonder deze goedkeuring kunnen de gevraagde wijzigingen niet uitgevoerd worden en word verondersteld dat de koper vooralsnog akkoord gaat met de oorspronkelijke voorziene uitvoering en/ of afwerking.

Voor planwijzigingen en/of herziene keuzes kunnen extra coördinatiekosten en mogelijk ook plankosten en erelonen worden aangerekend door de promotor. Deze kosten zijn ook te betalen indien de gevraagde wijzigingen uiteindelijk niet worden weerhouden door de koper.

 

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.

 

Indien de koper opteert voor plaatsing van parket of ander vochtgevoelige materialen kan de plaatsing hiervan slechts uitgevoerd worden mits het respecteren van de nodige droogtermijnen.

 

Uitvoering voor deze datum ontslaat de promotor van zijn verantwoordelijkheid op de goede uitvoering hiervan.

 

In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het huis verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek genoteerd werd en door de verkoper ondertekend.

 

Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats
 

De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft vanwege ROGIN bvba of vergezeld is van de afgevaardigde van de firma ROGIN bvba, en dit uitsluitend tijdens de werkuren van de werf.

 

Tijdens het weekend, de vakantie- en of verletdagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico.

 

De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het  bouwplaatsreglement.

 

De bouwers/promotor wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.

 

Bij inbreuk op dit artikel door de koper, is de koper persoonlijk en alleen aansprakelijk voor alle eventuele schade, zowel lichamelijk, fysisch of materieel en dit zowel aan hemzelf als t.o.v. eventuele derden, eventuele boetes, enz (deze lijst is louter exemplatief, zeker niet limitatief) tengevolge van zijn/haar bezoek op de werf.

 

Per koper worden er maximaal 2 geleide plaatsbezoeken voorzien tijdens de uitvoering van de bouwwerken. Extra plaatsbezoeken kunnen enkel mits akkoord van de promotor en mits betaling van de kosten voor de extra plaatsbezoeken.

 


 

Diversen

 

De voorlopige oplevering van de privatieve delen gebeurt uitsluitend na de voorlopige oplevering van alle gemeenschappelijke delen.

 

De in dit lastenboek beschreven afwerking heeft voorrang op de aanduiding op de plannen die slechts indicatief zijn.

 

Verder wordt verwezen naar de bepalingen in de koop-verkoopovereenkomst die primeren boven de bepaling in dit lastenboek.

 

 

II.                 RUWBOUWWERKEN
 

ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN
 

1.   Grond- en funderingswerken
 

De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderings-, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren.

 De aanzet van de fundering zal een zuiver en uniform vlak vertonen en zal een voldoende grondweerstand hebben om de fundering van het gebouw op de grond over te dragen.

De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur stabiliteit, die zich steunt op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen.

Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen en betonsamenstelling.

De aardingslus is voorzien onder de fundering.

 

2.   Ondergrondse ruwbouwstructuur
 

Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau.

De architectuurplannen zijn dienaangaande zuiver indicatief.

Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen.

Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan, voldoen aan de Belgische normen ter zake.

 

3.   Ondergronds metselwerk
 

Het ondergrond materiaal wordt uitgevoerd in EPS/ neopor. De buitenzijden worden bewerkt met extra waterdichting EPDM.

 

4.   Rioleringsstelsel
 

Het rioleringsstelsel wordt uitgevoerd volgens de technische eisen opgesteld door het aangestelde bureau technieken. Het vooropgestelde rioleringsplan in de architectuurplannen is slechts indicatief en dient verder worden uitgewerkt en geoptimaliseerd door het aangestelde bureau technieken. Dit alles wordt uitgevoerd volgens de geldende normen terzaken.

De overloop van de voorziene hemelwaterput loopt naar een buffer –en infiltratiebekken. De buffer en infiltratiebekken is niet standaard voorzien in deze overeenkomst.

 

 

 

5.   Voorzieningen tegen opstijgend vocht
 

Een waterdichte keerlaag wordt, waar noodzakelijk, onder de fundering aangebracht.

 

BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN
 

1.   Gewapend beton
 

Alle bouwwerken in beton en wapening ervan dienen te voldoen aan de Belgische/ Europese normen ter zake.

 

Worden voorzien in gewapend beton en/of prefabbeton :

 

·         Alle tussenvloerplaten en daklvoeren voor platte daken

·         Alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie, dit alles volgens de gegevens en onderrichtingen van het ingenieursbureau stabiliteit

 

2.   Staalconstructies (kolommen en balken)
 

Alle stalen balken en kolommen worden tegen corrosie en brand behandeld. De afmetingen gebeuren ifv de stabiliteitseisen bepaald door de ingenieur. De stalen kolommen en balken die in het interieur zichtbaar blijven worden schilderklaar afgewerkt (al dan niet bekleed).

 

3.   Metselwerk
 

De buitenmuren en de binnenmuren wordt waar nodig uitgevoerd in EPS Bouw elementen opgevuld met de voorgeschreven beton en wapening. 5cm iso EPS + 15cm beton 15 cm iso EPS. De wooneenheid-scheidende wanden worden voorzien van thermische en akoestische spouwisolatie.

 

4.   Gevels
 

Gevelsteente kiezen : voorziene aankoopbudget 25€/m². De gevels worden standaard uitgevoerd met gevelsteen het type en kleur is volgens aanduiding op de plannen en bouwtoelating en goedkeuring door de architect. Er zijn diverse andere mogelijkheden ( al dan niet met prijsaanassing ) zoals sierpleister , hout ….

 

De muren worden zodanig geïsoleerd dat het gebouw aan de EPB regelgeving voldoen.

 

5.   Thermische isolatie
 

Het materiaal en de dikte van de dakisolatie en isolatieplaten van de platte daken voldoet eveneens aan de EPB-eisen. Te verwachten E-Peil zal 30 zijn met een S-Peil van 31. Vloerisolatie om aan de EPB-regelgeving voor 2018 te voldoen. Exacte dikte en materiaal wordt bepaald door de EPB – deskundige.

 

6.   Akoestische isolatie
 

De norm NBN S01-400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen is van toepassing. Deze norm bepaalt de vereisten waaraan voldaan moet worden aangaande lucht en contactgeluidisolatie, gevelisolatie, het lawaai van technische installaties en de beheersing van de nagalm van specifieke ruimten.

Het vereiste prestatieniveau voor dit project is vastgelegd op ‘normaal akoestisch comfort’.

 


 

7.   Dorpels
 

 

De deur –en raamdorpels zijn voorzien in blauwe hardsteen gelijkvloers. Raamdorpels op eerste verdiep in aluminium of zink.

 

 

8.   Verluchting Systeem
 

 

Type D-systeem volgens EPB

 

 

9.   Dakwerken
a.   Schuin daken
 

De schuine daken worden voorzien van de nodige dakhelling, isolatie en een dakbedekking keuze architect.

 

b.   Dakafvoeren
 

De zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in zink antraciet of gelijkwaardig.

     

c.         Rookkoepels
 

Een rookkoepel in de gemeenschappelijke traphal wordt enkel voorzien daar waar wettelijk verplicht is. De aanduiding op de plannen is louter indicatief.

 

10.               Buitenschrijnwerk
 

a.   Buitenschrijnwerk
 

Het geheel van deze werken is uit te voeren in thermisch onderbroken pvc profielen, in een RAL-kleur volgens keuze leidinggevende architect. Het buitenschrijwerk is samengesteld uit zowel vaste delen als draai –en /of kipdelen conform het uitvoeringsdossier van de architect. Waar nodig werd voldaan aan de minimale ventilatie –eisen volgens de EPB –regelgeving dit kan door middel van plaatsing van ventilatieroosters in de profielen van de ramen. De buitendeur waarvan de kleur, type en materiaal wordt bepaald door de architect. Mits meerprijs kan er thv de inkomdeur een veiligheidsdeur voorzien worden. Alle opengaande delen (zowel ramen als buitendeur) worden voorzien van een aangepast hang- en sluitwerk en sluiten luchtdicht aan tegen de vast kaders.

 

b.   Beglazing
 

Al de beglazingen zijn uit te voeren in 3-dubbel klaar glas (K-waarde volgens het EPB verslag, conform de huidige glasnorm Ug 0.6).

Indien noodzakelijk zal gebruikt worden gemaakt van zonwerende beglazing volgens de geldende EPB eisen

 

 

11.               Terrassen en tussenschermen
 

Er worden geen terrassen of tussenschermen voorzien.

 

 

12.               Staanplaats en opritten
 

Er zijn geen staanplaatsen of opritten voorzien.

 

13.               Poort
 

Er wordt geen poort voorzien.

 

 

III.              AFWERKING
 

1.   Vloeren
 

Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper voor zijn/haar privatieve delen zelf een keuze mogen maken bij een door de bouwheer opgegeven leverancier.

 

Op de plaats waar muurtegels voorzien zijn, worden geen plinten geplaatst.

 

Indien door welke reden dan ook (bv . door de aard van de vloerbekleding) het noodzakelijk wordt geacht speciale of bijkomende eisen te stellen aan de chape, dienen deze vóór aanvang der werken duidelijk en schriftelijk gemeld te worden door middel van een bijzonder bestek. Deze meerkost is ten laste van de koper.

 

Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, moet volgens de Belgische norm rekening gehouden worden met het gevaar voor scheurvorming ten gevolge van de hydraulische krimp.

 

Voor de bepaling van de chapedikte van eventuele niet afgewerkte lokalen wordt uitgegaan van een door de koper te plaatsen afwerking met een vloerdikte van +/- 12 mm (hoogte bovenkant chape tot bovenkant afgewerkte vloer).

 

In de basisprijs van het huis is de levering en plaatsing van volgende vloeren

voorzien :

 

In de woning wordt overal een Handyfloor vloer voorzien met volgende

handelswaarden voor de levering :

Bevloering                                           :               20,00 Euro/m²

Bevloering badkamer                        :               20,00 Euro/m²

Bevloering berging/garage                              :               15,00 Euro/m²

Plinten                                                  :               10,00 Euro/lm

 

 

Indien door de koper gekozen wordt voor parket en of laminaatvloeren en of tegels dient rekening gehouden dat deze in eigen beheer door de koper dient geplaatst, na oplevering van het

huis. De promotor neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de plaatsing ervan, noch omtrent het resultaat, noch met betrekking tot garanties.

 

2.   Wandafwerking
 

Alle wanden van het huis worden bepleisterd – hetzij dmv bezetting op het metselwerk – hetzij dmv een uitvlaklaag op de betonwanden – hetzij een fijnpleiseter op de metselwerken.

Plamuur -, schilder -, en behang klaar maken wanden, behang – of schilderwerken zijn te voorzien door de koper.

In de basisprijs van het huis is de levering en plaatsing van volgende wandbetegeling voorzien:

 

 

 

Badkamer en/of douchekamer:

 

Een faience-betegeling voorzien met volgende handelswaarden voor de levering en plaatsing: 25 €/m² met een maximum van 15m² per voorziene badkamer en/of douchekamer. In de bad –en/ of douchekamer wordt deze voorzien over de volledige hoogte  tov de vloerpas.

 

 

Voor de plaatsing wordt als basis genomen:

 

Verlijming, standaard formaat 20/20 tot 33/45, in recht verband;

eventuele meerkost voor plaatsing van tegels buiten dit formaat of in een ander verband (bv diagonaal verband, plaatsen van ruitjes tussen de tegels, enz.) zijn ten laste van de koper. Sierstroken, motieven, friesen, mozaïektegels, enz… zijn mogelijk mits supplement.

 

Indien de koper na oplevering wil beschikken over reservetegels of –plinten dient hij dit expliciet te melden in de toonzaal. Deze tegels zullen dan extra voorzien worden mits meerprijs.

 

Eveneens voorzien in de prijs per as of douchekamer, excl. Tegelwerken:

afkasting 1 zijde ligbad of, indien de klant een douche verkiest ipv een ligbad, waterdichtingsmat voor douchewand (max 2 wanden) +afkasting hangtoilet, hoekprofielen, dit alles maximaal volgens indeling basisplan zoals gevoegd bij de verkoopsovereenkomst.Wijzegingen aan de plannen of toestellen kunnen bijgevolg aanleiding geven tot meerprijzen.

 

3.   Plafondafwerking
 

De vlakke betonplafonds van het huis worden, voor zover nodig, voorzien van een uitvlaklaag. Plamuur-, behang- of schilderwerken zijn te voorzien door de koper.

 

De koper wordt er op gewezen dat in een nieuw opgericht gebouw scheurtjes kunnen ontstaan in het pleistertwerk ( zowel op wanden als plafonds) als gevolg van het “zetten” van het gebouw. Deze barstjes, die de stabiliteit van het gebouw op geen enkele manier in gevaar brengen en onvermijdelijk zijn, zijn te aanvaarden door de koper. Het is dan ook aangewezen op pas 1 jaar na de voorlopige oplevering te schilderen.

 

4.   Binnenschrijnwerk
 

Deuren
 

·         Alle binnendeuren zijn van het type “schilderdeur” worden voorzien met deurbladen

·         In basis worden de binnendeuren der privatieve ruimten, uitgevoerd in vlakke schilderdeuren, gevat in een hardhouten omlijsting met MDF dagkant en voorzien van een aluminium kruk.

·         De deurbladen worden onderaan met een opening van 2 cm t.o.v. de vloer geplaatst, om voldoende doorvoeropening te creëren in functie van de EPB regelgeving. 

·         Op vraag van de koper (mits supplement) kan deze opening eventueel ook vervangen worden door een bijpassend doorvoerrooster.

·         Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar.

·         Indien wordt afgeweken van de basis binnendeur en er geen passende binnendeur gevonden wordt binnen de opgegeven handelswaarde zal de opgegeven handelswaarde in min worden gebracht  bij een alternatieve keuze bij de leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar.

·         handelswaarde basis binnendeur met alu kruk geleverd en geplaatst 200 euro

 

 

 

 

Trappen

 

Indien kelders voorzien zijn, dan wordt de trap naar de kelders en kelderverdieping uitgevoerd in onafgewerkt beton. Hij is voorzien van een houten leuning. De trap naar de bovenverdieping wordt uitgevoerd in beuk zonder stootborden, met uitzondering van de laatste trede. Indien de kelderschacht zich onder de trap bevindt zijn er stootborden voorzien. Wanneer de wenteltrap één of twee kwartslagen omvat wordt hij uitgevoerd in eerste keuze beuk. Leuning met bijpassende evenwijdige regels. De leuningen van de tussenverdiepingen passen bij de trapleuning. Behoudens specifiek voorzien in de offerte, is de trap niet voorzien wanneer de zolderruimte niet ingericht wordt. Mits prijsaanpassing kunnen verschillende uitvoeringen van leuningen met balusters worden voorgesteld. Er kunnen ook verschillende houtsoorten worden voorgesteld.

 

5.   Raamtabletten binnenzijde
 

Aan alle ramen die niet tot tegen de vloer komen, wordt tussen de dagopening een raamtablet voorzien in groene mdf. Mits meerprijs en voorafgaandelijke goedkeuring van de architect kan het raamtablet worden uitgevoerd in een ander geschikt materiaal.

 

6.   Gordijnkasten
 

Er zijn standaard geen gordijnkasten voorzien in de aankoopprijs.

 

7.   Valse plafonds en omkastingen
 

Op alle plaatsen, met uitzondering van de berging (en), waar zich leidingen tegen het plafond bevinden zal door de promotor een vals plafond en/ of omkasting worden aangebracht. De voorziene oppervlaktes in de uitvoeringsplannen van de architect zijn niet bindend. De omvang van het valse plafond is beperkt ifv de noodzakelijkheid voor het wegwerken van ventilatieleidingen en gebeurt volgens de richtlijnen van de architect. Eventuele aanpassingen of uitbreidingen van het valse plafond kunne op vraag van de koper mits meerprijs worden uitgevoerd.

 

8.   Schilderwerken
 

Er zijn geen schilderwerken voorzien.

 

9.   Belinrichting / Brievenbussen
 

Het huis beschikt over een drukknop met belfunctie aan inkomdeur straatzijde.

De brievenbussen worden niet standaard voorzien.

 

10.               Tuinaanleg, omgevingswerken
 

Er zijn geen tuin-, omgevingswerken voorzien

 

11.               Sleutelplan
 

Niet van toepassing.


 

 

IV.             TECHNISCHE INSTALLATIES
 

1.   Elektriciteit
 

De installatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende algemene reglementering. In de bewoonde en bepleisterde vertrekken worden de elektrische leidingen ingewerkt in de muren, vloeren en plafonds. In de lokalen in kelderverdieping (kelders, garages, stookplaats…) en in de niet-bepleisterde lokalen worden uitgevoerd in opbouw. De aarding van de installatie gebeurt vanaf de aardingslus De tuimelschakelaars, kleur gebroken wit tenzij anders aangeduid, worden over het algemeen op 1 M boven de vloer geplaatst nabij de deuromlijstingen, aan de kant van het slot van de deur, inbouwtype in de bepleisterde lokalen en opbouwtype in de niet-bepleisterde lokalen. De stopcontacten passen bij de schakelaars en hebben een veiligheid van het type neerklapbare schijf of systeem van afsluiting van de pennen. Alle stopcontacten zijn geaard. Behoudens tegenstrijdige aanduidingen worden ze in plinten geplaatst (op ± 25 cm boven de afgewerkte vloer) of ter hoogte van het werkblad in de keuken. De verlichtingstoestellen worden noch geleverd noch geplaatst.

 

De installatie begint bij de verdeelkast en omvat:

De plaatsing van de algemene uitschakelaar van de tellergroep en de aansluiting ervan op het net en op het algemeen bord worden gedaan door de distributiemaatschappij en zijn ten laste van de bouwheer.

1 algemeen bord van het type kast uit isolerend materiaal, voldoende voor 10 kringen; de bescherming van deze kringen gebeurt met stroomonderbrekers met automatische zekeringen en twee uitschakelautomaten.

 

De plaatsing van de verschillende in de offerte voorziene punten. De wachtende lege bebuizing voor aansluiting op het telefoonnet, voor de binnenkring voor telefoon en kabeltelevisie (met trekdraad). De bel van de inkomdeur met belknop, voorzien van een etikethouder en een bel. De hoofdequipotentiaalverbinding uit VOBdraad die de metalen structuur die bereikbaar blijft, de vertrek- en terugloopleidingen van de verwarming, de ketel en de sanitaire leidingen met de aarding verbindt. De secundaire equipotentiaalverbinding uit VOB-draad die voor elk waterlokaal de metalen delen van de warm- en koudwaterleidingen, de vertrek- en terugloopleidingen van de verwarming en de aardingspen van de stopcontacten met de aarding verbindt. De keuring van de installatie gebeurt door een erkende. Instelling; de kosten van de keuring zijn

niet inbegrepen.

 

De uitrustingen worden kwantitatief in de offerte gedefinieerd. De basisinstallatie omvat:

•  De tellerkast 25S60 is steeds inbegrepen wanneer deze niet wordt geleverd door de maatschappij.

• Garage : 1 lichtpunt 2 schakelaars –  1 stopcontact voor boiler – 1 stopcontact voor wasmachine 16 A – 2 stopcontacten

•  Wasplaats : 1 tweepolig lichtpunt –  1 schakelaar – 2 stopcontacten

•  Keldertrap : 1 lichtpunt 2 schakelaars

•  Kelders : 1 lichtpunt 1 schakelaar

•  Inkomhall : 1 of 2 lichtpunten x 2  schakelaars volgens plan – 1 lichtpunt buiten 1 schakelaar – 1 bel

•  Living : 1 lichtpunt 1 schakelaar – 1 lichtpunt 2 schakelaars – 6 stopcontacten –  1 buis voor telefoon – 1 buis voor TV

•  Keuken : 1 lichtpunt 2 schakelaars –  6 stopcontacten – 1 stopcontact kookplaat 32 A – 1 stopcontact oven

•  WC : 1 lichtpunt 1 schakelaar.

•  Badkamer : 1 tweepolig lichtpunt –  1 schakelaar –  1 stopcontact

•  Tweepersoonskamer : 1 lichtpunt  2 schakelaars –  2 stopcontacten

•  Eenpersoonskamer : 1 lichtpunt  1 schakelaar – 2 stopcontacten.

•  Nachthall : 1 lichtpunt 2 schakelaars.

• Dakverdieping : voeding voor ventilatiegroep en eventueel bedieningskast.

• De voorinstallatie voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen is voorzien.  Deze bevat : - 1 wachtbuis met trekdraad vertrekkende vanaf het dak tot aan de elektriciteitstellers. - 1 reserve veiligheidsschakelaar in het verdeelbord

•  Buiten : 2 lichtpunten en 2 schakelaars

In het geval van een niet-ingerichte zolderruimte wordt geen enkel punt voorzien.

 

2.   Sanitaire installatie
 

Alle aanvoerleidingen warm en koud water worden uitgevoerd in Pex-Al-Pex buis.

Alle afvoeren worden uitgevoerd in HDPE of PVC, bestand tegen hoge temperaturen.

De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren.

 

Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in berging of badkamer.

Warmwaterbereiding : zie beschrijving centrale verwarming. Voor droogkasten worden enkel aansluitingen voorzien voor condensatiekasten.

 

Voor de totaliteit der sanitaire toestellen, kasten en toebehoren werd een particuliere handelswaarde voor levering voorzien zoals hieronder opgegeven.

 

Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de ontwikkelaar.

 

De levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen is begrepen in de basisaankoopprijs van de woning zoals aangeduid op de verkoopplannen.

 

Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. Deze gevraagde wijzigingen kunnen mogelijk ook aanleiding geven tot verlenging van de vooropgestelde uitvoeringstermijnen.

 

Particulier prijzen voor levering van sanitaire toestellen:

 

BUDGET
WONING
2500€
1
 

        Verwarmingsinstallatie  en warmwaterproductie
 

De centrale verwarming en warmwaterbereiding is individueel en op gas.

De individuele gasmeters worden opgesteld in de berging of garage.

De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper.

 

De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt :

 

Op de op plan aangeduide plaats wordt een Condensatieketel op gas geplaatst voor de centrale verwarming en warmwatervoorziening.

Het type wordt bepaald in functie van het type woningpro met een minimum van 24 kW, delta T 25° bij 13,8 l/min.

In de verschillende woonvertrekken worden radiatoren geplaatst.

Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de

leverancier, opgegeven door de ontwikkelaar. Indien de keuze van de koper een meerprijs inhoud zal deze op de saldofactuur verrekent worden.

 

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen :

Bij een buitentemperatuur van –10 graden Celcius :

 

                - Woonkamer / keuken                                                     22 °C

                - Slaapkamers                                                                    20 °C

                - Badkamer / Douche                                                        24 °C

                - Nachthal                                                                           18 ° C

 

De volledige unit wordt gestuurd door middel van een digitale klokthermostaat, voorzien van schakelklok met dag- en nacht regeling zodat een economische werking bekomen wordt.

 

3.   Keukeninstallatie
 

In de basisverkoopprijs wordt een keuken voorzien met kastenensemble en elektrische toestellen (Elektrolux) met een handelswaarde zoals hieronder opgegeven.

De apparaten voorzien in het standaardpakket omvatten :

·         spoelbak met ééngreepsmengkraan;

·         dampkap;

·         oven;

·         Inductie kookplaat;

·         Vaatwas

·         koelkast 122 cm;

 

Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keukenmeubelen en –toestellen kiezen in overleg met de keukenfabrikant, aangesteld door de ontwikkelaar.

 

Particuliere handelswaarde voor levering en plaatsing keuken :

 

BUDGET
WONING
€  5.500,00
1
 


 

 

V.                Afgifte sleutels en plaatsen definitief slot
 

De verkoper/promotor behoudt zich het recht voor om de definitieve sloten te plaatsen van de voordeur, de achterdeur, de schuifdeuren en de vensters op elk ogenblik dat hij wenst. Na de betaling van het saldo van de facturen en de vrijgave van de borg kan de woning in gebruik genomen worden door de koper en pas dan worden de sleutels overhandigd.

 

 

Uw project vrijblijvend vormgeven? Contacteer ons